Sport

К̕ьшькчийе əрмəнийə бь һəжмара р̕екордийе wе т̕əв листандьна финщана к̕ьшькейə дьнийайевьн

К̕ьшькчийе əрмəнийə бь һəжмара р̕екордийе wе т̕əв листандьна финщана к̕ьшькейə дьнийайевьн

10-е мəһа тирмəһе шəһəре Ур̕ьсетейи Сочиеда листандьне финщана к̕ьшькейə дьнийайейə мера у ждьна wе дəстпевьн. Дəрһəqа  ве йəкеда малп̕əр̕а Федерасийа…
Пешвантийа Əрмəнистанейə футболеда öсула ВАР wе ə̕мəлбькə

Пешвантийа Əрмəнистанейə футболеда öсула ВАР wе ə̕мəлбькə

Бь ə̕ламкьрьна “Арменпрес”-е- wəхта һ̕əмщьвата ФƏФ дəрһəqа ве йəкеда Армен Мелик̕бекйане сəдре ФƏФ ə̕ламкьрийə.         “Мə дəстбь певажойа р̕ькьнкьрьна öсула…
ФƏФ шəртнə̕мə т̕əв Хоакин Капарос дьрежкьрийə

ФƏФ шəртнə̕мə т̕əв Хоакин Капарос дьрежкьрийə

ФƏФ һ̕əтани хьлазийа сала 2022-а шəртнə̕ма т̕əв Хоакин Капаросе т̕ə̕лимчийе к̕ома Əрмəнистанейə бьжарəйи сəрəкə дьрежкьрийə, хьзмəтк̕арийа ФƏФ-ейə чапгəрийе  сальхдькə. Капарос…
”Əз сущк̕арьм йан р̕əхсущк̕ар?”: р̕ожнə̕мəване Əрмəнистанейə футболе qəрфе хwə “ветойа Бəк̕уйе” дькьн

”Əз сущк̕арьм йан р̕əхсущк̕ар?”: р̕ожнə̕мəване Əрмəнистанейə футболе qəрфе хwə “ветойа Бəк̕уйе” дькьн

Ветойа wəлатəки qəбулкьрьне дəрдачуйина ль Евро-2020 qəдəхəдькə. Ньһа р̕ожнə̕мəван дьхwəзьн щава р̕əсми дəрһəqа wе йəкеда бьстиньн, к̕а бь чь пеканине…
Дəлива мьн дьдə к̕ьвше, wəки бəрбьһерийа дəргə-диwане Адрбещанейə сьфьрə ньсбəти əрмəнийе дьне-а̕лəме һəйə: Н. Ар̕устамйан

Дəлива мьн дьдə к̕ьвше, wəки бəрбьһерийа дəргə-диwане Адрбещанейə сьфьрə ньсбəти əрмəнийе дьне-а̕лəме һəйə: Н. Ар̕устамйан

Нобел Ар̕устамйане р̕ожнə̕мəване п̕ела дурдитьнока “Матч ТВ”-е qалмəqалма дора ит̕̕̕барньвисара хwə шьровəкьрийə у р̕азибун ə̕ лами алик̕ара кьрийə. Əwи ль…
Back to top button