Politics

Хəвəрдана эздики

Хəвəрдана эздики

Бь р̕əqəмниша индек̕са дəрəща кор̕упсиаейə һəрəамьн Əрмəнистан wəлате дьниаеда wəргöһастне һəрəмəзьнə əрени теньвисийə Һ̕öкöмəта ЩƏ т̕ö мəнт̕əqəкə сьвдəре wе ə̕нə̕нəнəкə:…
Əрдог̕ан иһт̕ималийа ə̕франдьна база т̕ьркийə ə̕скəриейə Адрбещанеда инк̕арнəкьрийə

Əрдог̕ан иһт̕ималийа ə̕франдьна база т̕ьркийə ə̕скəриейə Адрбещанеда инк̕арнəкьрийə

Р̕. Əрдог̕ане сəдре Т̕ьркиайе ə̕шьрати дайə, wəки И. Ə̕лиеве һəвалк̕аре wийи аджрбещани бь пьрса бьнгəһе ə̕скəрийе wе шеwра хwə Путине…
”Сьвдəра Зангезуре” wе т̕ьнəвə

”Сьвдəра Зангезуре” wе т̕ьнəвə

Фəрман шəрте мəхсус дəрһəqа сьвдəра Зангезуреда wəрдьгрə,- Ə̕лиев Шушиеда ə̕ламкьрийə, бь кьвшкьрьна, wəки əw əнщама шəр̕е Qəрəбаг̕ейи дöдад иһт̕ималбу. “…
Захарова: Т̕У лазьм һ̕əсавдькə бь иһт̕имали зу певажойа синорщöдакьрьна синор навбəра ЩƏ у Адрбещанеда дəстпекьн

Захарова: Т̕У лазьм һ̕əсавдькə бь иһт̕имали зу певажойа синорщöдакьрьна синор навбəра ЩƏ у Адрбещанеда дəстпекьн

Чаwа сафикьрьна синоре əрмəни-адрбещанийə мəһ̕кəм у wə̕дəдьреж- Ур̕ьсет лəз дəстпебуна певажойа синорщöдакьрьне навбəра һəрдö wəлатада- бь синорхəтк̕ьшандьна пəй wер̕а, дьвинə.…
Фəрмана һьндава сəдре Т̕ьркиайе у Адрбещанедайə Шушиеда qолбуйи йа т̕əнqидкьрьне у фəсадийейə: WК̕Д

Фəрмана һьндава сəдре Т̕ьркиайе у Адрбещанедайə Шушиеда qолбуйи йа т̕əнqидкьрьне у фəсадийейə: WК̕Д

Wəзарəта ЩƏ-ейə К̕Д фəрмана һьндава сəдре Т̕ьркиайе у Адрбещанеда qолбуйива гьредайи шьровəкьрьн бəлакьрийə. “Wəзарəта ЩƏ-ейə К̕Д ьди бь ə̕ламəтийе пешда…
Back to top button