Economics

П̕ешəзане wаре атомиейə һəрəбаш дəстбь хəвата qалкьрьна бəдəна р̕еактора ЭСƏА кьрийə: Р̕осатом

П̕ешəзане wаре атомиейə һəрəбаш дəстбь хəвата qалкьрьна бəдəна р̕еактора ЭСƏА кьрийə: Р̕осатом

ЭСƏА-еда дəстбь сьрийа т̕əзəкьрьна планийе-ə̕шьратийе буйə. Qалкьрьне изне бьдə бь 80-85%-а хəйсəтньвисаре хəвтандьна метале р̕еактор пашда вəгəр̕иннə ль һ̕але жедəрк̕əтьне.…
Исал айльха орт̕ə 216 драмьн: пар 198 һ̕əзар драм буйə: Сəдре КК̕Д

Исал айльха орт̕ə 216 драмьн: пар 198 һ̕əзар драм буйə: Сəдре КК̕Д

Əм ьди чəнд мəһəнə бəрдəwамдькьн тебьнвисьн, wəки wəлате мəда р̕əqəма щийе хəвате зедəдьвə. Мəһа һ̕əзиране жи р̕екорда мəйə əдабуне, теньвисийə…
220 дəливе нəхwəшийа коронавирусийейə т̕əзə əребунə, 56 мəрьв qəнщбунə

220 дəливе нəхwəшийа коронавирусийейə т̕əзə əребунə, 56 мəрьв qəнщбунə

21-е мəһа тирмəһе, бь һ̕але сəһ̕əта 11-а, т̕омəри 227.936 дəливе нəхwəшийа коронавирусие əребунə, ьж к̕ижана 218.585- qəнщбуйи, 4573- бь мьрьне.…
Əм р̕əх wəнə у щарəкə дьн əредькьн, wəки əме п̕еч̕ана финансийейə 2,6 млрд евройа бьдьнə Əрмəнистане

Əм р̕əх wəнə у щарəкə дьн əредькьн, wəки əме п̕еч̕ана финансийейə 2,6 млрд евройа бьдьнə Əрмəнистане

ЍА дьхwəзə сəва һ̕алхwəши, мəһ̕кəми у беqəзиабуна Əрмəнистане һəвалк̕ара амьн, wəргьрти, чапьквə. Дəрһəqа ве йəкеда Шар̕л Мишеле сəдре шеwра авропи…
Авиаһəвалтийа Əрмəнистанейə мьлəтийейə «лоу к̕ост̕”-е wе һəвə: т̕əв һəвалтийа “Эйр Арабиайе” һəвр̕аqайилнə̕мə qолбу

Авиаһəвалтийа Əрмəнистанейə мьлəтийейə «лоу к̕ост̕”-е wе һəвə: т̕əв һəвалтийа “Эйр Арабиайе” һəвр̕аqайилнə̕мə qолбу

Һəвр̕аqайилнə̕ма навбəра фонда Əрмəнистанейə балк̕ешийе диwани у авиаһəвалтийа “Эйр Арабиа”-еда морбуйи сəр р̕ьйа ə̕франдьна авиащигöһастна мьлəтийе гава фəрзə. Бь ə̕ламкьрьна…
Р̕əwан щəдвəла пенщ т̕əрəфе авийар̕ейе украинийə орт̕əмьлəтийейə һəрəбашдайə

Р̕əwан щəдвəла пенщ т̕əрəфе авийар̕ейе украинийə орт̕əмьлəтийейə һəрəбашдайə

Р̕əwана п̕айт̕əхте Əрмəнистане һəрпенще т̕əрəфе авиар̕ейе украинийə орт̕əмьлəтийейə һəрəнаскьридайə. Дəрһəqа ве йəкеда АналитикаУА.нет сальх дьдə. Авиар̕ейе украинийə орт̕əмьлəтийе бь т̕əрəфе…
Back to top button