Culture

Киношькле “Чахе ба р̕əһ̕əтвə” 3 кинотеатре Каннейə Олимпиаеда т̕əшһирбу

Киношькле “Чахе ба р̕əһ̕əтвə” 3 кинотеатре Каннейə Олимпиаеда т̕əшһирбу

Киношькле “Чахе ба р̕аwəстə”-йи бь алик̕арийа киномəрк̕əза Əрмəнистанейə мьлəтийе шькьлк̕ьшанди (дəранина Франсиа-Əрмəнистан-Белгийайə т̕əвайи), йа Нора Мартиросйана р̕ежисор,  14-е мəһа тирмəһе…
Р̕ьзма р̕əwакьрьна р̕əwа “Аврора”-е Венетикеда wе бьвə

Р̕ьзма р̕əwакьрьна р̕əwа “Аврора”-е Венетикеда wе бьвə

Пешдəстийа “Аврора”-йə мəрьвдостийе ə̕ламкьрийə, wəки т̕əдбире р̕əwа “Аврора”-е Венетикеда (Италийа)  8-10-е мəһа сала 2021-ейə чьриа пешьн wе бьвьн. Бь ̕ламкьрьна…
Р̕ожнə̕ма “Һайастани Һанрапетут̕йун”: Р̕əqаса т̕ьрки… сəр диwаре дера əрмəни

Р̕ожнə̕ма “Һайастани Һанрапетут̕йун”: Р̕əqаса т̕ьрки… сəр диwаре дера əрмəни

“Һ̕əмт̕ор̕еда р̕ожа лə̕де видеомадə диһарбуйə, к̕идəре дьһатə хане, к̕а чаwа се кəс һьлк̕ьшйанə сəр диwаре дəре дера Һ̕ьзрəти П̕адшайə мəһ̕əла…
”Хəwна Кафка” Давит̕ Бабайан бəрнə̕ма киномьһрищана Каталонийайейə лəщеда һатийə wəргьртьне

”Хəwна Кафка” Давит̕ Бабайан бəрнə̕ма киномьһрищана Каталонийайейə лəщеда һатийə wəргьртьне

Филма Давит̕ Бабайане р̕ежисорə “Хəwна Кафкайə” кьнметражə анимасион бəрдəwамдькə дəстанине тебьньвисə. Мьһрищане ьж 7 һ̕əтани 17-е мəһа сала 2021-ейə чьриа…
Вандализма Адрбещанейə мəдəнйəтийə миасəркьри буйа йа баwəрбькə йа нəмьqатбуне: Давит̕ Бабайан

Вандализма Адрбещанейə мəдəнйəтийə миасəркьри буйа йа баwəрбькə йа нəмьqатбуне: Давит̕ Бабайан

Д. Бабайане wəзире ЩА-и К̕Д эфира “Спутник Армениа”-еда пашда вəгəр̕йайə сəр диһарьбуне вандализма ньсбəти һəйкəле əрмəнийə т̕арихмəдəнйəтийə т̕опрахе адрбещанийайə окупасиакьрида.…
Back to top button