SocietyTop

Избати һатнə дəстанине, wəки Сашик Султ̕анйан ə̕мəле вəкьрьна дьжмьнтайейə навбəра əрмəнийа у эздийава һьнарти кьрийə

Ван хьлазийа wəк̕иле щергə т̕əшкилəте щьвакийə ЩƏ-еда ə̕мəлкьрьне, ле ьса жи т̕əшкилəте орт̕əмьлəтиейə навдарə wаре п̕арастьна һəqе мерьвда п̕ешəк̕арбуйи дəрһəqа беһ̕имбуна пəйекəтьна  щəзакьрьнейə ньсбəти Сашик Султ̕анйане сəдре т̕əшкилəта “Мəрк̕əза һəqе мерьвə  эздикийə” щьвакийə Əрмəнистанеда ə̕мəлкьрьне, ə̕ламəтийе щьмə̕ти дькьн, бь wи щур̕əйи ЩƏ-еда синоркьрьна азайа гьли йан т̕əвбуна  шöхöлванийа һəqп̕арезийеда. Бь т̕əһwилкьрьна “Арменпрес”-е- дəрһəqа ве йəкеда прокуратура ЩƏ-ейə сəрəкə сафикьрьн бəлакьрийə.

“Бь һ̕əсавһьлдана, wəки ə̕ламəти хwə дьспернə биранине һəр т̕əне гəлəки бь п̕ар, бьжартьнейə ьж ə̕ламəтийе, wəки бунə сəвəве вəкьрьна шöхöле сущк̕арийе у фə̕шкьрьна т̕омəрибуна фькьре сəр һ̕име шьровəкьрьне С. Султ̕анйанə кьри у əнщама шьровəкьрьне һəманə субйективда бал щьваке дькарə фькьра шаш пекбе- дəрһəqа һəqчапи, һ̕имбуна пəйк̕əтьна щəзакьрьнейə ньсбəти С. Султ̕анйан миасəрбуйи- əм лазьм һ̕савдькьн ве йəке сафикьн. Бь сьльстикьрьна бь шöхöле сущк̕арийейи департамента Х ЩƏ БМ-ейə сьльстикьрьнеда кьри избатийе т̕ерекьрьне дəрһəqа wе йəкеда һатнə дəстанине, wəки Сашик Султ̕анйане сəдре т̕əшкилəта “Мəрк̕əза һəqе мерьвə эздикийə” щьваки, мəһа сала 2020-ийə гöлане бь пьрсqьсе, к̕ижан дайə малп̕əр̕а “йезидинйуз.сом”-ейə Щьмһöрйəта Ираqеда ə̕мəлкьрьне, у бь пьрсqьса 8-е мəһа ə̕йни салейə һ̕əзиране һьндава малп̕əр̕еда бəлабуйи ə̕мəл кьрьнə,*** е кö ЩƏ-еда хwəйе хwəхwəтийа мьлəтийе у эт̕никə щöдар̕əнгинə, һ̕əсавдьвьн мьлəте кемжьмрва һьнарти кьрийə.

Щöда готи, Сашик Султ̕анйан нав пьрсqьсе, к̕ижан дайə малп̕əр̕е, сальхе нə ангри р̕астие дəрһəqа wе йəкеда ə̕ламкьрийə, wəки т̕опраха ЩƏ-еда һəqе эздийа п̕арасти ниньн, һьндава əрмəнийада эзди чаwа мьлəте пашдамайи qəбулдьвьн, əрмəни qəрфе хwə эздийа дькьн у ньсбəти wан бəрбьр̕ибуна варвешийе диһардькьн, Əрмəнристанеда мəщала эздийа т̕ьнə зьмане хwəйи де һинвьн, дəст чь жи зьмане эздики те биркьрьне, əрмəни мəщале надьнə эздийа мəдəнйəта хwə пешда бьвьн, пирозгəһа эздийайə Əрмəнистанеда авакьрида р̕е-р̕ьзме оли найенə кьрьне, т̕əдбире мəдəнйəти миасəрнавьн, əрмəни ьж дəсте эздийа һəбук, бизнес, мал у хwəлийа  wан дьгрьн, бəрə-бəрə һ̕але эздийа хьравдькьн, дьвежьн, wəки ЩƏ-еда һəqе һəбуна эздийайи хwəлийе т̕ьнə, ьж сəрбəстбуне вьрдатьр Əрмəнистане мəщала пешдачуйине нəдайə эздийа, гöнде  эздимайине һьмбəри  гöнде əрмəнимайине һ̕але нəшенданьн, сале 1990-и ЩƏ-еда дəстбь һəрəк̕əта шовинистийе буйə, wəхта к̕ижане əрмəнийа готийə, wəки һəр т̕əне əw Əрмəнистанеда гəрə бьминьн, гəлə эзди гöлəкьрьнə, ьж мале wан- бəри гəлəка данə, эзди wə̕дəкит дьреж һ̕але тьрседа жинə. Сашик Султ̕анйан пьрсqьседа ьса жи ə̕ламкьрийə, wəки öсула диwанида мəщала пешдачуйина эздийа т̕ьнə, əw qöльхе хəлəqе жерьн мьжулдькьн. Пештьри wе- ЩƏ-еда т̕öнə гöндəки ьса, ль к̕ö əрмəни у эзди т̕əвайи бьжин, у сəрк̕аре эле ə̕сле хwəда эздивə, ле чахе сале 1990-и гöндəки ə̕йни щур̕əйида эздик һатийə пешдак̕ьшандьне чаwа пешəндаме сəрк̕аре эле, гöлə бəри мала wи данə. Сашик Султ̕анйан бь мəщала сальхдайине ьса жи ə̕ламкьрийə, wэəки ахьрийа йа ньтьрандида эзди пашwəхтийа хwə ЩƏ-еда навиньн, Əрмəнистане һ̕əсавнакьн йа хwə у ьж ЩƏ к̕очдькьн, гöндада һəр т̕əне эздийе ə̕мьрмəзьн манə, ле 50 сала шöнда ЩƏ-еда эзди ьди wе нəминьн.

Ѝани Сашик Султ̕анйан Щьмһöрйəта Əрмəнистане бь мəщала əщнəбийə сальхдайине т̕əмсилкьрийə чаwа дəwлəта диһаркьрьна варвешийа мьлəтийейə сиасийе, малһəбунийе, мəдəнйəти у ə̕мьре щьвакийə дьнда, к̕ижан, хwəдегьрави, бь т̕əр̕ьбандьн у синоркьрьне һəq у азайе эздийайə һьндава əрмəнийада- ə̕сьлва гьредайи, диһарбуйə.

Бона кьрьна  кьре к̕ьвшбуйи 20-е мəһа сала 2021-ейə гöлане гöнəк̕аркьрьн ль Сашик Султ̕анйан һатийə р̕абəркьрьне- бь ньqьтка 1-е йа п̕ара 2-а йа мьqала qануннə̕ма ЩƏ-ейə щəзакьрьнейə 226-а. Бь шöхöле сущк̕арийе пешсьльстикьрьн хьлазбуйə, прокурор əнщаманина гöнəк̕аркьрьне əрекьрийə у 2-е мəһа т̕əбахе т̕əв шöхöле сущк̕арийе шандийə мəһ̕кəме- бь мəрəме ə̕нə̕нəкьрьна бь ə̕саси-щəһwəри.

Дəрəща һьнартьна пəйк̕əтьна щəзаейə ньсбəти Сашик Султ̕анйан т̕ö һ̕алəкида нькарə бе шьровəкьрьне чаwа синоркьрьна азайа гьли йан т̕əвбун ль шöхöлванийа һəqп̕арезийе.

Бь qанундарийа ЩƏ бь мəрəме ə̕йанкьрьна сущк̕арийа ашкəла wəхта сьльстикьрьна ə̕wьл ə̕мəле сьльстикьрьнейə бəрч̕ə̕в һатнə кьрьне у шəрте мьхфида гəрə миасəрвьн, əнщама чьда дькарьн избатийе чаwа һ̕имкьрьна кьрьна сущк̕арийе, ьса жи инк̕аркьрьне бенə дəстанине. Ле дəрһəqа мəш, əнщаме сьльстикьрьнеда һəр т̕əне wи һ̕алида сальхдайине дькарьн бьдьнə йəки физики, һ̕əркə əви хьлазийе бь wи шöхöли р̕əwша мəһ̕кəмəмəшандьне п̕əйдакьрийə, к̕ижан жи пəй п̕əйдакьрьна Сашик Султ̕анйанə р̕əwша гöнəк̕ар бь шöхöле сущк̕арийе һатийə кьрьне. Ло һьла, һьндава пьштгьре wида wəхта пешсьльстикьрьне орт̕əчити һатнə т̕əмсилкьрьне, к̕ижан бь щур̕е лайиq һатнə ə̕нə̕нəкьрьне.

Бь ве фькьре wəк̕ьландьне  С. Султ̕анйанə дəрһəqа т̕əр̕ьбандьне мəһ̕кəмəкьрьна һəq у мəщале п̕арастьна мəһ̕кəмейə к̕ардарда һ̕имбуйи ниньн. Чаwа ьди һатийə к̕ьвшкьрьне, шöхöле сущк̕арийе мəһ̕кəмедайə у мəщала щьваке, т̕əмамийа qəлфе  мот̕ащ һəйə бь мəһ̕кəма вəкьри, щьмə̕ти дəрһəqа һ̕имбуна гöнəк̕аркьрьне у дəрəще шöхöле сущк̕арийеда фькьра т̕ам т̕əшкилкьн”,- ə̕ламəтийа прокуратураейə бəлакьрида к̕ьвшбуйийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button