PoliticsTop

Байден П̕ашинйан бьмбарəк-пирозкьрийə у һазьри ə̕ламкьрийə щəфа пьрсаа пашдавəгр̕андьна һесирада бəрдəwамкə

Що Байдене сəдре WЍ Н. П̕ашинйан алт̕ьндарийа бьжартьне шеwьрханеда бьри у т̕əшкилкьрьна һ̕öкöмəта т̕əзəва гьредайи бьмбарəк-пирозкьрийə.

Бь т̕əһwилкьрьна “Арменпрес”-е, гьлийе бьмбарəк-пирозкьрьнейи П̕ашинйанва һьнартида Байден бьнхəткьрийə, wəки дəрбазкьрьна бьжартьне һəq у шəфив хwəстьна щьмə̕та əрмəнийа бьнхəтдькə- щьвака wейə дьһа демократ, һəq у гöлвəдайи һəвə, к̕ижан бей кор̕упсиаейə. “Нав ван һ̕əрсе сале хьлазийе ван wарада Əрмəнистане пешдачуйин теньвисийə. Wилайəт̕е Ѝəкбуйи дьлшайə ви щəфайида к̕омəке бьдə, һəжмара к̕ижанаданьн алик̕ари нав пьрсе хəвтандьна полисийа qəрəwьлтийейə т̕əзə у пеканина институте шəр̕к̕арийа мьqабьли т̕ор̕е сосиалиейə сəрбəстда. Нав хəвата wə, wəки бьгьһижнə ван мəрəма, əме бьдуминьн һəвалкаре wəйи амьнвьн.

Əwи ə̕ламкьрийə, wəки wе qəзийа беqəзиабунейə чəтьн сəрwəхтдьвə, к̕ижан дəст мьqабьлиһəвбуна QЧ̕-йə сала 2020-и пешда һатийə. “Wилайəт̕е Ѝəкбуйи борщһьлдайийə дора сəрр̕асткьрьна һ̕əмт̕омəри, ə̕дьли али һəвр̕ахəвəрдане алийа бькə- бьн сийа к̕ома Т̕БҺА Минске. Əм т̕əмийе дьдьнə Əрмəнистане у Адрбещане дьһа зу һəвр̕ахəвəрдане бəрбьч̕ə̕вда бенə wəргьртьне.

WАЍ дьлшабу нав щəфе ьж Адрбещане аза бəрдана һесире ə̕скəрийе к̕ормəке бьдə, у əме бьдуминьн беqəзийа т̕əмамийа һесира пашда вəгəр̕иньн. Мə гöман һəйə, wəки ве пьрседа пешдачуйина мəйə бь алик̕арийа Гöрщьстане һəйи wе бьвə һ̕име фəрз сəва һəвк̕арийа нəһ̕ийейə пашwəхтийе- чаwа зедəкьрьна ə̕нə̕нəкьрьне һьндава һ̕əмсəдре к̕ома Минскеда пешдəстикьри”,- гьлийе П̕ашинйанва һьнартида Байден готийə.

Əwи сəрда зедəкьрийə, wəки WАЍ һазьрə һəвк̕арийе т̕əв Əрмəнистане мəһ̕кəмкə- сəр һ̕име бьһа у институте демократийейə т̕омəри. “Əз  ч̕ə̕вньһер̕имə т̕əв Тə у һ̕öкöмəта Тəйə т̕əзə бьхəвтьм- əлəqəте мəйə дöали к̕уркьн у бəрфьрəкьн”,- сəрк̕аре мала Сьпи хьтьмкьрийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button