PoliticsTop

Арайик һарут̕йунйане сəдре Щьмһöрйəта Арсахе Асйсер Исайане сəрк̕аре һəрəк̕əта “Мала эздийайə” мьлəтийер̕а 3-е мəһа т̕əбахе гьли һьнартийə, к̕ижанида те готьне:

Маqул Исайане бь qəдьр,

Арсахийа т̕əв щьмə̕та эздийайə бьратийе 3-е мəһа т̕əбахе һ̕əзне дькьн у qəдре биранина бь һ̕əзара эздийа дьгрьн, е кö сала 2014-а Ираqеда бунə щангорийе бəйантийе эришбьре к̕ома “Дəwлəта исламийе”-йə тьрск̕арийе. Ахьрийа ə̕мəле к̕омкöжийейə шəһəре Ираqейи синщареда ньсбəти бьнəлийе шəһəрə ə̕дьли миасəрбуйида бь һ̕əзара мəрьве бегöнə һатнə кöштьне, бь сəда һ̕əзара бажар̕ване ə̕дьли бунə п̕əнабəр, жьн у зар̕ т̕əсмили зордəстийе бун. Ьж к̕омкöжийа Əрмəнийа 100 сала шöнда жи сущк̕арийе р̕ə̕wьртийейə мьqабьли мəрвайе һьнарти, бəрдəwамдьвьн, чьмки ə̕франдаре wан бещəза дьминьн, чьмки qимəте лайиq настиньн.

Щьмə̕та əрмəнийа р̕ьйа дəрд у щор-щəфа дəрбазбуйə у  ьж е ə̕wьл зöлмк̕арийа qəwьми т̕əнqидкьрийə у дəст дьрежи эздийе бəлайеда диһарбуйи кьрийə.

Əм шəр̕к̕арийе дькьн у əме бəрдəwамкьн бой һəqе мерьв у азайе һ̕имлим шəр̕к̕арийе бькьн, бой ə̕рде арьзида п̕арастьна һəqе мəйи жийин у ə̕франдьна ə̕дьли у əм мьнəтдаре wан гьштанə, е кö wе шəрк̕арийеда пьшта мə дьгрьн.

Əм мьнəтдарьн, wəки бьре мəйə эзди, е кö чаwа шəр̕е Арсахейи азадарийеда,- ьса жи мəһа сала 2020-ийə илоне нав шəр̕е һьндава тандема т̕ьрк-адрбещанийи мьqабьли Арсахе гəмбəрдайида т̕əв мə бь щанфидаwити мьqати синоре Wəт̕əн дьбун- бь дайина мерхасе нəмьри. Əз баwəрьм- херхwəзийа щьмə̕те мəйə дəwьр у зəмана wе мəһ̕кəм у бельпатвə.

Əз эздийе т̕əмамийа дьнийайе у эла эздийе Əрмəнистанер̕а дəстанине һəрəмəзьн у хер-бəрəк̕əте дьхwəзьм.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button