PoliticsTop

Чаwа щава хəвтандьна qəwате ЩƏ т̕əмамийа т̕əшкила хwəйə алəтайə ə̕скəрийесиасийе, wəки бь һəqе орт̕əмьлəтийе п̕ара wе дьк̕əвə, wе бьдə хəвате: W ЩƏ К̕Д

W ЩƏ К̕Д ə̕ламəти бəлакьрийə, к̕ижанеда те готьне:

“Бьнп̕аре qəwате адрбещанийə сильһ̕буйи, к̕ижана ьж 12-е мəһа  гöлане дак̕öтайə ль т̕опраха ЩƏ-ейə сəрбəст, 28-е мəһа тирмəһе, баwəрбькə сəһ̕əта 03:40 дəqə, бь т̕əрəфе qəлəче əрмəнийə бь т̕əрəфе синоре əрмəни-адрбещанийи шьмал-р̕оһлатеда щиwарбуйи дəстбь эришкьрьне кьрьнə, əнщама чьда шəр̕е щи һ̕əщьмбуйə. Ангори сальхе ə̕wьл- дəрдайине мəрьвайе һəнə.

Ѝа бəрбьч̕ə̕вə, wəки алийе адрбещани wан шəртада дьчə тужкьрьна ə̕йнатейə qəстбəндə, чахе т̕опраха ЩƏ-ейə сəрбəстда һазьрийа qəwата адрбещанийə сильһ̕буийə нəт̕е бəрдəwамдьвə, чахе сəрк̕арийа Адрбещане ə̕мəле һəман щур̕əйи бь пешдак̕ьшандьна дə̕wе ньсбəти Əрмəнистанейə т̕опрахе у т̕арихи пешда дьк̕шинə.

Чаwа щава һьндава Адрбещанеда хəвтандьна qəwатейə мьqабьли т̕омəрибуна т̕опраха Əрмəнистане ЩƏ т̕əмамийа т̕əшкила алəте хwəйə ə̕скəрийесиасийе, wəки бь һəqе ортəмьлəтийе п̕ара wе дьк̕əвə, wе бьдə хəвате.

Əм ə̕мəле алийе адрбещанийə ə̕скəрийейə мьqабьли ə̕длайи у беqəзиабуна нəһ̕ийева һьнарти бəрк̕ т̕əнqиддькьн.

Т̕əмамийа щавдарийа тужкьрьна һ̕алə вьрһада дьк̕əвə сəр сəрк̕арийа Адрбещанейə ə̕скəрийесиасийе”.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button