PoliticsTop

Дəргə-диwане адрбещани бь т̕əр̕ьбандьне qануне орт̕əмьлəтиейə ашкəла ə̕мəлдькьн: ПҺМ

 У сəва 3 qöльхчийе ЩƏ-ейə ə̕скəрийейə иро Гег̕арк̕уник̕еда шəһ̕идбуйи, сəва т̕əр̕ьбандьна һəqе ə̕мре wан, бьриндаркьрьна qöльхчийе ə̕скəрийе щавдарийе дьк̕шиньн, бəлге ПҺМ-и фейсбуке̕ийе ə̕ламдькə.

17.Пьспор: Бь тужкьрьна һ̕ал сəр синор Бəк̕у дьлəзинə щергə пьрсгьрека сафикə

Адрбещане бəрдəwамкə ə̕йанте сəр синонре т̕əв Əрмəнистане хwəйкə.Гьли дəрһəqа чаwа Ерасхе, ьса жи т̕əрəфе дьндайə. Владмир Евсееве дəwсгьртийе сəрwере института wəлате Т̕ДС, пьспоре ə̕скəрийе фькьра wт щур̕əйи ə̕лами АрмИнфойе кьрийə.

“Фə̕мдарийə, wəки һьндава Бəк̕уйеда мəрəме тужкьрьна һалə сəр синорə һəмани һ̕имли кьрьна фьшарейə сəр Р̕əwанейə, пьрса ə̕франдьна, wа готи, “Сьвдəра Зангезур”-еда, бьгьһижнə qайилийе. Əз дьфькьрьм, wəки Əрмəнистанер̕а лазьмə дəстбь п̕арастьна т̕опраха хwəйə сəрбəсткə. У ве пьрседа сəрк̕арийа щьмһöрйəте дькарə хитави алик̕арийа бьнгəһа ур̕ьсайə 102-айə ə̕скəрийевə. Əз дьфькьрьм, wəки Москва жи гəрə һ̕але хəта Ерасхеда һ̕öкöмкьрьнева дəнгвəдə у wи т̕əрəфида т̕əв Р̕əwане дəстбь х̕əвата т̕əвайи бькə.

Бəк̕у, бь готна Евсеев, иро дьщə̕динə ьж Əрмəнистане бьгьһижə qайилийа Əрмəнистанейə дайина “сьвдəра Зангезуре” у синорщöдакьрьна синор- пашwəхтийе бь моркьрьна шəртнə̕ма лəвһатьне.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button