PoliticsTop

Менендес бал пешəндаме дəwсгьртийе к̕атве WАЍ-и диwани пьрса дасəкьнандьна дöрьсткьрьна 907-а бьльндкьрийə

Р̕оберт Менендесе сəдре əнщомана Сената WАЍ-йə əлəqəте дəрəкə wəхта гöһдарикьрьне əрекьрьна пешəндамтийа К̕ерн Донфрайдə qöльха дəwсгьртийе к̕атве диwанийи бь пьрсе Авропайе у Авроасийайеда һ̕əйəщанбуна хwə qьрара т̕əркдайина ьж дöрьсткьрьна “Акта алик̕арийа ль азайейə” 907-айə һьндава идара Що Байдене  Сəдьрда гьрелайи кьрийə дəнги.

“Адрбещане ве гаве əнщама һ̕öщəта синорда дак̕öтайə т̕опраха Əрмəнистанейə физикийе, у əз дьфькьрьм- əwе р̕евəчуна хwəйə агресив пешда бьвьн, һ̕əтани мəсажа сафи дəрһəqа wе йəкеда нəстəндьнə, wəки əw йа qəбулнəкьрьнейə”,- Менендес дайə к̕ьвше.

Чаwа щава ве фькьре- Донфрайд ə̕ламкьрийə, wəки һ̕əркə əw сальх əревə, əwе бь wе пьрсе т̕əв Менендес у  əнщомана Сенатейə əлəqəте дəрəкə бьк̕əвə нав һəвк̕арийа мəһ̕кəм. “Зə̕ф лазьмə гöманвьн, wəки һəр алик̕арик, wəки əм дьдьнə Адрбещане, т̕ö щур̕əйи п̕ехəме бəрəмбəртийа qəwата нахə, у wəки əм борщдаре сəрр̕асткьрьна (пьрсгьрека) QЧ̕-анə”,- Донфрайд готийə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button