PoliticsTop

Тəме Адрбещане һəйə Арсахеда у сəр синоре əрмəни-адрбещани п̕əвчуне ə̕скəрийейə т̕əзə р̕öһ̕даркə

Хəвтандьна qəwате у зöлмк̕арийе сəрансəр нькарьн мьqабьлиһəвбуна QЧ̕ сафикьн, сəрр̕асткьрьна к̕ижане һəр т̕əне бь һəвр̕ахəвəрдана щур̕əчапа хwəйа мандата орт̕əмьлəтийейə т̕əне- говəке һ̕əмсəдьртийа к̕ома Т̕БҺА-ейə Минскеда иһт̕ималə. Wəхта qьса т̕əвайийə т̕əв Шар̕л Мишеле сəдре шеwра авропи Н. П̕ашинайне к̕əфиле сəрəкwəзире ЩƏ дəрһəqа ве йəкеда гот.

        Ве һ̕əмтек̕стеда əз фəрз һ̕əсавдькьм ə̕ламəтийа һ̕əмсəдре к̕ома Т̕БҺА Минскейə 13-е мəһа нисане бинмə бир, бь к̕ижане əw ль алийа дькнə банги сəр һ̕име ə̕сасе баш ə̕йан бь мəрəме дəстанина сəрр̕асткьрьна мьqабьлиһəвбуна QЧ̕-йə ахьрсонги, һ̕əмт̕омəри у мəһ̕кəм һьма мəщала пешьнда бьн сийа һ̕əмсəдрада  щотхəвəрдана сиасиейə дəрəщəбьдьндда т̕əщдидкьн”,- П̕ашинйан гот.

        П̕ашинйан да к̕ьвше, wəки  ьди чəнд щара əwи мəщала дəстпекьрьна һəвр̕ахəвəрдане ə̕дьли сьлавкьрийə у бьнхəткьрийə, wəки Əрмəнистан сəва т̕əщдидкьрьна һəвр̕ахəвəрдана һазьрə, ле Адрбещане т̕ö дəнгвəдан нəдайə. “Ангори сальхе ьж ч̕ə̕вканийе нə рəсми стəнди- тəме Адрбещане һəйə Арсахеда у сəр синоре əрмəни-адрбещани һəлана бьдə п̕əвчуне ə̕скəрийейə т̕əзə, диһарбуна к̕ижане əм иро п̕ара синоре əрмəни-адрбешанийə Нахищеванеда дьвиньн”,- П̕ашинйан гот.

        Бь гьлийе к̕əфиле сəрəкwəзир- дəливе Адрбещанейə һəландайи изне надьн хəвата делимитасийа у демаркасиакьрьна синоре əрмəни-адрбещанива һьнарти дəстпекьн, wəки əw жи чəнд щара щьмə̕ти пашда вəгəр̕йайə сəр нав wе һəжмаре- wəхта сəфəра ширəтк̕арийейə бəри бьжартьна.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button