PoliticsTop

Qöльхчийе адрбещанийə ə̕скəрийе wəхта зерандьне ьж ə̕ламəтийе qöльхчийе дəрəщəбьльнд р̕öһ̕дарбуйи бунə: ПҺМ

Р̕уньштьна шеwра Т̕МЍ-йə һəqе мерьвə 47-айə 12-е мəһа тирмəһеда видеомəсажа пьштоване ЩƏ-ейи һəqе мерьв һатийə дурə̕ламкьрьне-  qöльхчийе адрбещанийə ə̕скəрийе wəхта зерандьна qöльхчийе алийе əрмəнийə ə̕скəрийе у кəсе бажар̕ванийе, сəрилехьстьне бь ə̕ламəтийе qöльхчийе Адрбещанейə дəрəщəбьльнд р̕öһ̕дарбуйи бунə.

        Е пьштован дайə к̕ьвше, wəки шьровəкьрьна кьрьне дəргə-диwане апдрбещани у мəсаже щьмə̕ти мəwщудийа сиасийа институсионал, к̕ижан дьгьһижə фашизме, избатдькə.

        Готаре пьштоване Əрмəнистанейи ҺМ-ə сəр һ̕име избатийа, əредькьн, wəки ве гаве əw сиаси бь щинартийа гöнде ЩƏ-ейə сəр синор у кьрьне qöльхчийе адрбешанийə ə̕скəрийейə нəт̕ейə сəр р̕е-дьтрбе эле Əрмəнистане ə̕к̕сдьвə.

        Шьровəкьрьна 300 видеомадəйе һəрали зедəтьрə дəрһəqа зерандьн у бəрбьр̕ибнуна нəмəрвайейə һьндава qəwате Адрбещанейə сильһ̕буйида дайə к̕ьвше, wəки əw ьж qöльхчийе Адрбещанейə дəрəщəбьльнд р̕öһ̕дарбуйинə.

        Əв һ̕əмушк бь п̕айт̕əхте Адрбешанеда вəкьрьна дəвийа wа готи “т̕алане алт̕ьндарийе” йа сьфəте əрмəнийайə шьма у к̕оме зьрикьри əребуйə.

        Əw дəвийа диле зьнщиркьрийə. Əw мозəхана щор у щəфе мəрвайейə, мозəханə, wəки сəва р̕öһ̕даркьрьна р̕асизме һатийə ə̕франдьне.

        Əв һ̕əмушк сиасийа Адрбещанейə к̕омкöжə мьqабьли бьнəлийе Арсахе у Əрмəнистане əредькə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button