PoliticsTop

Һ̕öкöмəта Адрбещане wе баш бькə- гöр̕а т̕əмийе орт̕əчийа бькə: П̕ашинйан

Адрбещан дьщер̕бинə т̕əмсилкə, wəки Əрмəнистан мьqабьлə у п̕ехəме хəвата синорщöдакьрьне у синорхəтк̕ьшандьне дьхə. Р̕уньштьна һ̕öкöмəтеда Н. П̕ашинйане сəрəкwəзире ЩƏ ə̕ламкьр- бь сəрдазедəкьрьна, wəки р̕астийе Адрбещан мьqабьлə, чьмки хəрите ашкəла дəг̕əлбуйи анинə орт̕е- бь щер̕ьбандьна  һазьрийа qəwате хwəйə сильһ̕буийə щергə п̕аре т̕опраха ЩƏ-ейə хwəһ̕öкöмда һ̕имкə, щöда готи- п̕ара синоре əрмəни-адрбещанийə Сот̕к̕-Хознаварда.

        “Чаwа щьвака орт̕əмьлəийе, ьса жи Əрмəнистане п̕ьр̕ щара сəмт̕гьрийпа хwə ве пьрседа диһаркьрьнə: дəрхьстьна qəwате адрбещанейə сильһ̕буйи ьж wан т̕опраха, ьж синор пашдак̕ьшандщьна qəwате чаwа Əрмəнистане, ьса жи Адрбещанейə сильһ̕буийə бь ə̕йнəйи ль wаре щиwарбуна мьqими, сəр синор щиwаркьрьна синорване ур̕ьс у йан ньһер̕ване орт̕əмьлəтийе бьн сийа орт̕əмьлəтийе т̕ьвдарəкдитьн у дəстпекьрьна хəвата синорхəтк̕ьшандьне у синорщöдакьрьне”,- П̕ашинайн гот- бь wəк̕ьландьна, wəки əв пешданина ЩƏ qəwатеда дьминə. Əрмəнистан ви т̕əрəфида т̕əв һəвалк̕аре хwəйə Т̕У дьхəвтə, ле Адрбещане т̕ö щур̕əйи ве пешданина Əрмəнистанева дəнгвəнəдайə.

        “Адрбещан дьщер̕бинə т̕əсире бьə̕фринə, wəки Əрмəнистан мьqабьли ə̕длайе у шəртнə̕ма ə̕длайейə, лебəле Əрмəнистане ьди чəнд щара щьмə̕ти ə̕ламəтийа һ̕əмсəдре к̕ома Т̕БҺА-ейə Минскейə 13-е мəһа нисане сьлавкьрийə”,- П̕ашинйан теньвиси- бь анина бир, wəки К̕М пешданин кьрийə бей qəwьл у qьрар һəвр̕ахəвəрдане сəрр̕асткьрьна ə̕дьли т̕əщдидкьн. К̕əфиле сəрəкwəзир ьса жи да к̕ьвше, wəки һ̕име пешданина һ̕əмсəдьрада һ̕əрсе ə̕сасе һ̕имли һатнə данине: һəqе хwəqьрарбуне, инк̕аркьрьна qəwате йан гəфхwəрьна qəwате у т̕омəрибуна т̕опрахе.

        “Əв ə̕ламəтийа һ̕əмсəдьра, бь ə̕саси нə тьштəки дьнə, нə кö пешданина хəрита нəһ̕иеда əрекьрьна ə̕длайейə нəһ̕ийе, у Əрмəнистане əв ə̕ламəти сьлавкьрийə у шəрте wеда мəwщудва əрени дəнгвəдайə”,- П̕ашинйан гот-  диса бь щарəке ə̕ламкьрьне, wəки  Əрмəнистан сəва т̕əщдидкьрьна певажойа сəрр̕асткьрьна ə̕дьлийə һəвр̕ахəвəрдана һазьрə- бь формат у сəрəщəма ə̕ламəтийа һ̕əмсəдьрада к̕ьвшбуйи.

        К̕əфиле сəрəкwəзир да к̕ьвше, wəки һ̕öкöмəта Адрбещане “wе баш бькə дəwса ə̕ламəти у ə̕мəле аванəкьрьне” гöр̕а орт̕əчийа бькə у диса сəмть̕гьрийе пешданине һ̕əмсəдьрайə ə̕йанва ə̕ламкə.

        П̕ашинйан ьса жи бьнхəткьр, wəки  Əрмəнистране миасəркьрьна һəqе хwəqьрарбуна щьмə̕та Арсахе т̕əсдиqкə. Ле ə̕мəле Адрбещанейə сильһ̕буйи шə̕дəтийе дьдьн, к̕а к̕ижан wəлат р̕астийе п̕ехəме певажойа сəрр̕асткьрьне дьхə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Ьса жи сахтикьн
Close
Back to top button