PoliticsTop

Адрбещан һ̕əму тьшти дькə п̕ехəме ə̕длайехə: П̕ашинйан щава Ə̕лиев да

Фьрqа “Шəртнə̕ма бажар̕ванийе” бьжартьне сала 2021-ейə сьредəрə шеwьрханеда ьж бажар̕ване ЩƏ мандата вəкьрьна дəwра сəва Əрмəнистане у Арсахе пешдабьрьна ə̕дьли стəндийə. Дəрһəqа ве йəкеда р̕уньштьна һ̕öкöмəта ЩƏ-ейə бь сьреда Н. П̕ашинайне к̕əфиле сəрəкwəзире ЩƏ ə̕ламкьр.

        “Əw мандат пеканина wаре сəва wəлате мə баш, вəкьрьна комуникасийайе нəһ̕ийе, əрекьрьна мəһ̕к̕əми у ə̕длайа нəһ̕иейə wə̕ддьреж т̕əхминдькə”,- əwи гот.

        Ле, пəй бьжартьнар̕а, бь гьлийе wи, əw йəк дьвə, чь дьһатə т̕əхминкьрьне: Адрбещан ə̕йнати ə̕ламəтийе ə̕длайиһ̕ьзиейə говəке орт̕əмьлəьтийеда кьрьне- һ̕əму тьшти дькə нəһ̕ийеда п̕ехəме ə̕длайехə. “У ве йəке бь дə̕wмəшандьнəке дькə, wəки диса йа тедəрхьстьнейə- бь нишандайина, wəки Əрмəнистан йан Арсах мьqабьли ə̕длайенə, мьqабьли певажойе синорщöдакьрьне у синорхəтк̕ьшандьненə, у сəр ве фоне һ̕имкьрьне дəг̕̕əлə авакьрьна сиасийа агресив wе бьə̕фринə, диһарбуне к̕ижане əм ьса жи ван р̕оже хьлазийе дьвиньн, ле мə ьса жи мəһе хьлазийе дитийə”,- П̕ашинйан гот.

        К̕əфиле сəрəкwəзир да к̕ьвше, wəки к̕ома хəватейə сəр дəрəща дəwсгьртийе сəрəкwəзире ЩƏ, Т̕У, Адрбещане ə̕мəлкьрьне т̕əрəфе вəкьрьна комуникасийайе нəһ̕иеда хəвата эп̕ещə авакьрьне у к̕ардар миасəрдькə, ле ə̕ламəтийе Адрбещанейə сəрwəхтнəбуне- дəрһəqа wа готи “сьвдəра Зангезуреда” т̕ö щур̕əйи п̕əвгьредана wан т̕əв хəвата кьри у хазма- ə̕ламəтийа сеалийə 11-е мəһа к̕ануна пашьн Москвайеда qолбуйи т̕ьнə.

        Сəр синоре Ерасхе агьркьрьна дöали буйə: кöшти һəйə, дəрдайине ьса жи алийе адрбешани һəнə.

        “Шьровəкьрьна мьн бешькə у Адрбещан ə̕ламəтийа дəрһəqа сьвдəреда сəва т̕əр̕ьбандьна шöхöлванийа к̕ома хəватейə сеали у изьннəдайина вəкьрьна комуникасийайе нəһ̕ийе дькə. Чьма? Чьмки мəрəме Адрбещанейə певажо, сиасийа һ̕əсаркьрьна Əрмəнистанейə 30 сала бəрдəwамкə”,- əwи гот- бь сəрдазедəкьрьна, wəки Əрмəнистане “бей назикьрьн” к̕ома хəватейə сеалида хəвате т̕əрəфе qəлаштьна һ̕əсаркьрьна Əрмəнистанеда бəрдəwамкə.

        К̕əфиле сəрəкwəзир баwəри ə̕ламкьр, wəки Əрмəнистане- бь алик̕арийа Т̕У у һəвалк̕аре хwəйə орт̕əмьлəтийе, бьгьһижə мəрəме хwəйи беһ̕əсаркьрьна нəһ̕ийе.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button