PoliticsTop

Сəфирə һатнə вəхwəндьне ль W ЩƏ К̕Д- сəрдана диwаннасе Адрбещанеда ит̕барньвисийə ль т̕опрахе Арсахейə окупасийабуйива гьредайи

Чаwа ьж сəрwертийа  wəзарəта ЩƏ-ейə К̕Д-ə сальхдайине у диwаннасийа щьваки ə̕лами “Апрменпресе” кьрьн, ə̕ламнə̕ме һ̕öкöмəте wəлате wанва һьнарти т̕əһwили wан бунə, ль к̕ö, щöда готи, һатийə к̕ьвшкьрьне, wəки ЩƏ лап йа qəбулнəкьрьне һ̕əсавдькə сəрдана wəк̕иле Адрбещанеда ит̕барньвисийə ль т̕опрахе Арсахейə окупасийабуйи, нав wе һəжмаре- Һадрут̕е у шəһəре Шушийе- мəрк̕əза Арсаха т̕арихи, к̕ижан т̕əсмили парзункьрьне эт̕ник бунə, ле ньсбəти бьнəлийа һьндава qəwате Адрбещанейə сильһ̕буйида сущк̕арийе шер̕ у зöлмк̕арийе сəрансəр миасəрбунə. Бьнхəтбуйə, wəки дəргə-диwане Адрбещане бь т̕əдбире һəман щур̕əйи дьщер̕биньн агресиа мьqабьли щьмə̕та Арсахе миасəрбуйи т̕екьн у  т̕əсдиqкьрьне арьзийə сафикьрьна мьqһабьлиһəвбунейə бь хəвтандьна qəwате мəһ̕кəмкьн.

        Ангори ч̕ə̕вканийе- сəрwертийа сиасийа Əрмəнистанейə дəрəкə ьса жи пешдəстийа гава кьрийə- сəмт̕гьрийа ЩƏ-ейə жорготи бьгьһинə  п̕айт̕əхте wан wəлата, к̕ижана wəк̕илхане хwəйə диwаннасийе Əрмəнистанеда бь qəйде  т̕əвһəвкьрьне ит̕барньвисинə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button