PoliticsTop

Степ̕анакертеда сəрдана сəфирəйе əщнəбийə ль Шушийа окупасиабуйи т̕əнqидкьрьнə

Давит̕ Бабайане wəзире Арсахейи К̕Д нав qьса т̕əв АрмИнфойе, бь диһаркьрьна бəрбьр̕ибуна хwə ньсбəти сəрдана диwаннасайə ль Шушийа окупасийабуйи, ьж гоше чаwа эт̕икийе, ьса жи əхлаqи шаш һ̕əсавкьрийə.

          “Зə̕ф башə, wəки сəфирəйе һ̕əмсəдьр wəлате к̕ома Т̕БҺА Минске- Ур̕ьсете, WАЍ у Франсиайе, qайилнəбунə т̕əв wе фарсевьн. Дьвəк бьwəк̕ьлиньм, ле əз дьфькьрьм, wəки сəрдана диwаннасе əщнəбийə ль т̕опрахе Арсахейə окупасийабуйи- сəр фона кöштийе п̕ьр̕һəжмар, сəр фона wе хуне, wəки wьра р̕ьжйайə, ьж алийе чаwа эт̕икийе, ьа жи əхлаqи р̕аст нинə. Ѝан ви щур̕əйи əw месище дьшиньн, wəки һəлана дьдьнə агресиа адрбещани-т̕ьрки. Чийə, тьштəкит wани кьрьне ьди т̕ьнə? Ѝани, дəрте, wəки əw р̕əwьшта тандема адрбещани-т̕ьркийə һəман һəq дəрдьхьн”,- Бабайан готийə- диса щарəкə дьн бь бьнхəткьрьна qəбулнəкьрьна р̕əwьшта һəманə һьндава димwаннасе дəwлəте əщнəбида.

        Пер̕а жи, əwи щарəкə дьн дəлилкьрийə, wəки мьqабьлиһəвбуна QЧ̕  практика һ̕əмдьнийайеда йəкə һəрəчəтьнə, у сəва сафикьрьна wе wə̕дə лазьмə. “Ньһа беһ̕əйамə дəрһəqа һьнə щильпата певажойа сəрр̕асткьрьна мьqабьлиһəвбунейə хьлазийейə һəвр̕ахəвəрданада хəвəрдьн. Ле мьне бьхwəста  щарəкə дьн жи бьнхəткьра, wəки Арсахе т̕ö wə̕хта бь т̕ö р̕əwшəке т̕əшкила Адрбещанеда нинвə”,- сəрк̕аре сəрwертийа сиасиа Арсахейə дəрəкə хьтьмкьрийə.

        Ван р̕ожа сəфирəйе 46 дəwлəта, нав wе һəжмаре- ьж wəлате сəва Əрмəнистане херхwəз, qəста Шушийа əрмəнийə һьндава Адрбещанеда окупасиабуйи кьрьнə. Нав һəжмара wанданьн сəфирəйе Австрийайе, Белар̕усе, Бьлг̕арийайе, Бразилиайе, Чинстане, Əфг̕аньстане, Алжире, Фəлəстине, Гöрщьстане, Хорват̕ийайе, Ордоне, Ьсраиле, Шведийайе, Швейсарийе, Италийайе, Колумбиайе, Кореайе, Qат̕аре, Латвиайе, Мащарьстане, Малайзиайе, Мек̕сикайе, Мароккойе, Нидерланда, Пакистане, Леһьстане, Сербиайе, Ə̕рəбьстана Сь̕удийе, Тащикстане, Т̕ьркиайе, Украинайе, Ѝунанстане, ит̕барбьре шöхöле Белгиайе, МƏ̕Ѝ, Чилийе, Эстониайе, Ь̕раqе, Иране, Qазахьстане, Литвайе, Льбнане, Р̕уминиайе, Словакиайе, Судане у Венесуелаейə  wə̕дəли. Ьса жи wəк̕иле т̕əшкилəта саг̕лəмихwəйкьрьнейə һ̕əмдьнийайе у qасьде Т̕МЍ-ийи бь пьрсе мащьрайи һəрибьльнд т̕əв сəрдане бунə. Һəр т̕əне сəфирəйе wəлат һ̕əмсəдре к̕ома Т̕БҺА Минске- Ур̕ьсете, WАЍ у Франсиайе т̕əрк дайə. əw гава диwаннасе һ̕əрсе дəwлəте һ̕əмдьнийайе дəнгвəдана Бəк̕уейə нəйени пешда анийə. Əм биннə бир, wəки Шушийа əрмəни пəй qолкьрьна ə̕ламəтийа 9-е мəһа сала 2020-ийə чьриа пашьнə дəрһəqа агьрр̕аwəстьнедайə сеалир̕а дəрбази бьн qоле Адрбещане буйə. Иро Адрбещан бь ə̕мəле хwə дьщер̕бинə иза һазьрийа əрмəнимйə ви шəһəре qəдиими əрмəнида лап р̕əсидкə. Т̕ариха нə кö т̕əне авайе т̕арихи, ле ьса жи шенийе айина динə дьн фə̕шдьвə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button