PoliticsTop

”Һургьли” дьвежьн: П̕ашинйан у Путин чь хəвəрдайə

Ьж р̕астһатьна Н. П̕ашинйан-Владимр Путинə Кремледайə хьлазийе гəлə һургьли ə̕йан ниньн. Сəва мəщале сальхдайине ьж п̕ара р̕астһатьнейə пешьн- wəк̕илдарийе, һəр т̕əне дəнгньвисара 7 дəqə бəлабуйə.

Чь һургьли һатнə ə̕нə̕нəкьрьне у хазма чь п̕əвк̕əтьн һатнə дəстанине- т̕ö сальхəк т̕ьнə. Əрмəни у ур̕ьсе шьрочи дьщер̕биньн ьж һургьлийе р̕астһатьне т̕əхминкьн, к̕а чь дькарə һатвə ə̕нə̕нəкьрьне.

Р̕астһатьна П̕ашинйан-Путинə хьлазийе һьлбəт ьж щотхəвəрдане бь сальхдайина һəрəдадайи у һьндьквə.

Армен Гаспарйане  сиасинас дьдə к̕ьвше, wəки говəка wе сəрданеда дəрһəqа мəһ̕кəмкьрьна əлəqəте т̕ьфаqдарийейə бь т̕əмамийа т̕əрəфе иһт̕ималə т̕əв Ур̕ьсете, щиwаркьрьна база ур̕ьсайə ə̕скəриейə дöдайə т̕опараха Əрмəнистанеда, дьһатə хəвəрдане. Ьса жи пьрса ə̕франдьна комитеа əрмəни-адрбещанийə бь орт̕əчитийа Москвайейə т̕əвайи һəвсудьвə.

Wəхта хитавбуна ль Т̕ШБТ̕ Əрмəнистан пер̕а жи хитави Ур̕ьсете бу, к̕ижан һ̕əсавдьвə, wəки вьра йа фəрз сəвəва  ур̕ьсийə- е пьспор т̕əхминдькə. Гагик Чилингарйане диwаннас,  сале дьреж  WК̕Д-да хəвьти һ̕əмфькьрə.

Пьш дəре р̕астһатьна П̕ашинйан-Путин чь пьрсе “туж у һ̕əсиндар,” дькарбун бьһатана ə̕нə̕нəкьрьне? Щабарове wəк̕иле шеwра Т̕ьфаqийе дьфькьрə- пьрсе һəвк̕арийа ə̕длайип̕ареза, чьмки qолкьрьна т̕əмəсука нəбуйə.

Сиасинас ьса жи дури аqьла һ̕əсавнакьн, wəки пьш дəре дадайива ьса жи т̕ема хəрите лəг̕мкьрьна т̕опрахе Арсахейə зəвткьрида фьтьлбуйə. Ле һ̕əтани һургьлийе р̕астһатьне сəр дəрəща т̕əхминенə- ангори детале щöда, готьна т̕əне, wəки дьбкарьн бежьн, əwə, wəки щийе Ур̕ьсете Əрмəнистанеда дьһа мəһ̕кəмдьвə.                              

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button