AnalyticsTop

ЍА wəкə 1,5 млрд евройа сəва Əрмəнистанеда миасəркьрьна 5 бəрнə̕ма wе бьдə

         Тəме ЍА һəйə нав пенщ сале пешбəр Əрмəнистанеда бəрнə̕ме р̕ьк̕ьнкьрьнейə баһе wəкə 1,5 млрд долара миасəркə. Т̕əмəсук Брйуселеда 2-е мəһа тирмəһе т̕əмсилбуйə, wə̕де миасəркьрьна wейи хьлазийе сала 2025-а к̕ьвшбуйə.

Бь т̕айбəти, əнщомана Авропи qьраркьрийə бь бəрнə̕ма р̕енишандайинейə пешьн алик̕арийа 500 млн евройа бьдə 30 һ̕əзар бизнесе һур у навин- һьма бь wе йəке дайина к̕омəке ль малһəбуна мəһ̕кəм, т̕əзəван у лəщван. Т̕əмəсукеда к̕ьвшбуйə, wəки пəй һ̕əмбəлqитка коронавирусер̕а т̕əщдидкьрьна малһəбуне сəва Əрмəнистане сьрепешитийа фəрзə. К̕ьвшдьвə, wəки сьрепешитийе wе бьдьнə wан к̕̕арбьдəста, е кö бь технологийайе хwəйкьрьна т̕əбйəте  дьхəвтьн, гöһадарийе wе бьдьнə хазма жьне к̕арбьдəст.

Бь бəрнə̕ма р̕енишандайинейə дöда тəме ЍА һəйə һəлана бьдə пешдачуйина Əрмəнистанейə сосиал-малһəбунийе у п̕əвгьредане- бь дайина алик̕арийе ль сьвдəра Шьмал-Щə̕нуб. Бь ве бəрнə̕ме  р̕ьк̕ьнкьрьна бьнхəлəqа дьгьһижə 600 млн евройа. К̕ьвшдьвə, wəки башкьрьна бьнхəлəqе транспортийе wе мəщале бьдə п̕əвгьредане навбəра qəзада, ле ьса жи п̕əвгьредана Əрмəнистане  т̕əв wəлате щинар у ЍА мəһ̕кəмкьн.

Бь бəрнə̕ма сьсйа ЍА дьхwəзə wаре wəргöһастьна һəжмари, т̕əзəвантийа, ö̕лм у техникайеда р̕ьк̕ьнкьрьна бькьн. Вьра р̕ьк̕ьнкьрьна т̕омəри wе бьгьһижə 300 млн евройа. Һ̕имкьрьна  бəрнə̕меда те готьне, wəки р̕астə qəwата Əрмəнистанейə сальхдайинейə зор һəйə, у wар ван сале хьлазийе wəкə 20% зедəбун теньвисийə, ле сəва ə̕йанкьрьна т̕əмамийа жеһатьна wе алик̕арийа зедə лазьмə.

Бəрнə̕ма р̕енишандайинейə чарада тер̕адитийə  т̕авкьрьна нəһ̕ийе ЩƏ-ейə щə̕нубе мəһ̕кəмкьн. К̕ьвшдьвə, wəки хазма qəза Сйуник̕е һ̕əwща алик̕арийейə, к̕ижан ангори ЍА, эп̕ещə пешдачуйи нинə у р̕е-дьрбе wейə п̕əвагьреданейə к̕əсив һəнə. Гöһдарийа мəхсус дьдьнə сəр wе дəлиле, wəки qəза Сйуник̕е дəст шəр̕е хьлазийе эп̕ещə зьйане к̕əтийə. Баһе ве бəрнə̕ма р̕ьк̕ьнкьрьне wе бьгьһижə 80 млн евройа.

Ахьрсонги бəрнə̕ма пенщайə р̕енишандайине т̕əхминдькə р̕ькьнкьрьна бой Р̕əwана к̕əс бькьн, wəки энергийа дьһа к̕ардар бе хəвтандьне у автобусе бь экологи беqəзийа бенə хəвтандьне. Хöлəсə 120 млн евройа wе бьдьнə башкьрьна wəсфа ə̕мьр п̕айт̕əхтда, нав wе һəжмаре- сəва сəрwерикьрьна бəрмайа Р̕əwанеда у  миасəркьрьна щергə бəрнə̕ме гəмалбещəркьрьнева һьнарти.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button