PoliticsTop

Сьфарəта WАЍ-йə Əрмəнистанеда к̕ьвшкьрьна р̕ожа сəрбəстийа WАЍ-ва гьредайи ə̕ламəти бəлакьрийə

Ə̕ламəтийеда к̕ьвшбуйийə, wəки сəва Əрмəнистане сала гьарнбу, чаwа ьж гоше һ̕əмбəлqитька коронавирусе, ьса жи ə̕мəле мьqабьлиһəвбуна Qəрəбаг̕ейə ə̕скəрийейə интенсивва гьредайи. “Əм дьдуминьн дəрдайина наскьн, wəки Əрмəнистан к̕əтийə. Пер̕а жи əм qəдре һəвалк̕арийа тəр̕ькийə навбəра һəрдö wəлате мəда дьгрьн, к̕ижан хwə дьсперə ль баһе демократиейейи т̕омəри. Иро бь к̕ьвшкьрьна сəрбəстийа WАЍ- əм ьса жи wе һəвалк̕арийе к̕ьвшдькьн”,- ə̕ламəтийеда к̕ьвшбуийə. Видеоһьнартьнеда Лин Т̕рейсийа сəфира WАЍ-йə Əрмəнистанеда ьса жи əлəqəте һəвалк̕арийейə мəһ̕кəмə т̕əв Əрмəнистане ə̕фьри бьнхəткьрийə.

Бь гьлийе wе- салтьрəкə дьн Əрмəнистан у WАЍ 30-салийа əлəqəте диwаннасийе wе бьднə к̕ьвше. Əwе ьса жи дайə к̕ьвше, wəки пар бь һ̕əсаве глобал сала чəтьнбу ле ьса жи сəва Əрмəнистане, бь т̕айбəти, ьж гоше Ковид-19.

Бь гьлийе сəфирəйе- WАЍ ьди 11 млн долар сəва шəр̕к̕арийа мьqабьли һ̕əмбəлqитке данə Əрмəнистане. Əw ьса жи пашда вəгəр̕йайə сəр пьрса шəр̕е Qəрəбаг̕е- бь готьна, wəки һ̕öкöмəта WАЍ ардьмийа һуманитарə бь чапа 5 млн долара дайə сəва əwлəкьрьна к̕омəка ль мəрьве зьйанек̕əти у ə̕мəла. “Т̕əсира  К̕овид-19 у мьqабьлиһəвбуна Qəрəбаг̕е бəрдəwамдьвə. WАЍ wе бəрдəwамкə сəва р̕азикьрьна лазмайа ардьмийейə т̕əв Əрмəнистане бьхəвтə”,- əwе сəрда зедəкьрийə. Сəфирəйе  дайə к̕ьвше, wəки мəрəме һəвалк̕арийа WАЍ-Əрмəнистан əwə, wəки ə̕мре мəрьва дьһа башкьн.

Сəфирəйе ьса жи дəрһəqа наскьрьна к̕омкöжийа əрмəнийа һьндава Що Байдене сəдре WАЍ-да анийə бир. “Wəрьн əм хəвате qимəткьн, к̕ижан мə кьрийə, wəки əм али е дьһа зьйанек̕əти бькьн дəстбь певажойа саг̕лəмбуне бькьн у бьльвнə бəрва wə̕де һəрибаш”,- əwе дайə к̕ьвше.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Ьса жи сахтикьн
Close
Back to top button