PoliticsTop

Əнщомана Конгреса WАЍ т̕əмəсука дəрһəqа алик̕арийа финансийеда wе ə̕нə̕нəкə: Пешданина ардимийа 50 милион долара ль Əрмəнистане те кьрьне

Комитеа Конгреса WАЍ-йə дайине дəрəкə т̕əмəсука дəрһəqа дайин у ардьмийа финансиейə салтьрəкə дьн wе ə̕нə̕нəкə. Əw пешданина ардьмийа лап кем 50 млн долара ль ЩƏ у 2 млна ль Арсахе бь мəрəме белəг̕мкьрьне дькə. Бь т̕əһwилкьрьна “Арменпрес”-е- дəрһəqа ве йəкеда ьж хьзмəтк̕арийа Һ̕əмщьвата Америкаейə Əрмəнийə  чапгəрийе ə̕ламдькьн.

        Т̕əмəсук ьди лайиqи бəгəмийа бьнəнщомана ангор буйə. Т̕ьвдира qануне, к̕ижан те ə̕нə̕нəкьрьне, һ̕але хwəйи мəwщудда ьса жи фьротана сильһ̕айə ль хьзмəтк̕арийа беqəзиабуна сəдре Т̕ьркийайе qəдəхəдькə, ле ьса жи фəрзтийа qьрара 907-а вəəредькə, к̕ижан ардьмийа Америкайейə һ̕öкöмəти ль Адрбещане синордькə.

        Qьрара алик̕арийа ль Азайейə 907-а, к̕ижан һьла һе сала 1992-а к̕əтийə нав qəwате, алик̕арийа Америкайейə к̕əсə ль Бəк̕уйе р̕адwəстинə, һ̕əтани əва хьлазийе ньсбəти Əрмəнистане һ̕əсаркьрьне миасəрдькə. Əw шəрти һьндава к̕атьвтийа Америкайейə диwанида бь ə̕сасе һəрсалə сала 2001-еда дəстпекьри бəталдьвə, ле к̕оме WЍ-йə əрмəнийə лоббистийе т̕əрəфе вəəрекьрьна wеда  хəвате дькьн. “Комитеа дайине дəрəкə бь нəбəрəмбəртийа навбəра дайине финансийеда, wəки дьдьнə Адрбещане у Əрмəнистане, бинтəнгə, к̕ижан бь р̕аwəстандьна qьрара 907-айə һəрсалəйə алик̕арийа ль азайе иһт̕ималбу, к̕ижане к̕атве диwани миасəрдькə”,- т̕əмəсук дьдə к̕ьвше, к̕ижан Конгреседа фьтьлдьвə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button