AnalyticsTop

Мəһ̕кəме бь шöхöле К̕очарйан у Геворгйан астəнг ə̕йанкьрийə

Мəһ̕кəма Р̕əwанейə р̕айе т̕омəри (wаре Шенгавит̕е), бь сəдьртийа Анна Данибекйана һ̕акьм бь мəһəке р̕уньштьна мəһ̕кəмейə бь шöхöле Роберт К̕очарйане сəдре ЩƏ-и дöда у дəwсгьртийе сəрəкwəзире бəре пашда эхьстийə- бь мə̕нийа ə̕йпанкьрьна астəнге. Чаwа “Арменпрес” ə̕ламдькə, дəстпебуна р̕уньштьна мəһ̕кəмеда Данибекйане дайə к̕ьвше, wəки сəва пешдабьрьна судкьрьне астəнг пешда һатийə: һ̕əркə Р̕оберт К̕очарйане сəдре ЩƏ-и дöда у Армен Геворгйане дəwсгьртийе сəрəкwəзире бəре р̕əwша  депутат бьстиньн, сəва алт̕кьрьна дəстпенəк̕əтьна wанə депутатийе пьрсе пешда бе.

Сəва  стəндьна  хəвəра сафийə дəрһəһа р̕əwша К̕очарйан у Геворгйанда мəһ̕кəме 30 дəqə навбьр̕и ə̕ламкьрийə, wəки алийе хwəхwəйкьрьне щəдвəла т̕ьфаqа “Əрмəнистан”-ə бьжартьне у qьрара ƏБМ-ейə дəрһəqа п̕арəвəкьрьна мандатада т̕əмсилкə.

Пəй навбьр̕ийер̕а Арам Вардеванйане пьштоване Р̕оберт К̕очарйан qьрара ƏБМ-ейə (27.06.2021)-ə 20-е мəһа һ̕əзиранейə дəрһəqа т̕омəрикьрьна əнщаме дəнгдайине бьжартьне ЩМ-ейə сьредəрə qəwьмида т̕əмсилкьрийə.

Пьштован анийə бир, wəки qьрара ƏБМ-ева гьредайи т̕ьфаqа “Əрмəнистан” к̕аре хwə дькə хитапи МД-вə. Демəк, wə̕де сафикьрьна пьрсейи хьлазийе баwəрбькə 26-е мəһа тирмəһе те һ̕əсавкьрьне.

Геворг Баг̕дасарйане прокурор дайə к̕ьвше, wəки сафи нинə, к̕а т̕əмəсуке мьһамийə т̕əмсилкьри сəва чьнə. “Дəстур дəстпенəк̕əтьне йан алт̕ькьрьна wе вəкьрьна пəйк̕əтьна щəзакьрьнева гьредьдə. У чьмки сафи нинə, демəк, əм ньзаньн, к̕а чь певажо дьqəwьмə, wəки əм дəрһəqа wеда сəмт̕гьрийе ə̕ламкьн. Һ̕əркə мəһ̕кəмə дьһа сафикə, к̕а мə̕на т̕əмəсука, wəки стəндьн,  чийə, чи wан ви шöхöли к̕əтийə, у чь һ̕əйəщанбуна мəһ̕кəме һəйə, əме сəмт̕гьрийе ə̕ламкьн”,- Баг̕дасарйан готийə.

Бь һ̕əсавһьлдана ве пьрсе- мəһ̕кəме qьраркьр бь мəһəке ə̕нə̕нəкьрьна шöхöл пашда бехə- бь к̕ьвшкьрьна р̕уньштьна дьн 3-е мəһа т̕əбахе- сəһ̕əта 13.00-а.

Р̕оберт  ̕Кочарйан сəрк̕арийе т̕ьфаqа “Əрмəнистан” дькə, ле Армен Геворгйан һоризона щəдвəла т̕ьфаqейə бьжартьнайə 5-а мьжулдькə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button