PoliticsTop

7.П̕ашинйан т̕əв wəзире wəлате ЍА-ейə К̕Д пьрсе р̕ожəва ЩƏ-ЍА у нəһ̕ийе ə̕нə̕нəкьрийə

Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзир Богдан Аурескуйе wəзире Р̕уминийайейи К̕Д, Габриелиус Ландсбергисе wəзире Литваейи К̕Д, Алек̕сандр Шалленберге wəзире Австриаейи бь пьрсе авропи у орт̕əмьлəтийе, Михайел Зиберт̕е сəрwере сəрwерикьрьна бь пьрсе Т̕БҺА, Тойво Клааре wəк̕иле ЍА-ейи мəхсуси бь пьрсе борана Qафqасийа Щə̕нубе у гöрщьстане qəбулкьрьнə. Сəрдан һьндава Жозеп Бореле wəк̕иле ЍА-ейи к̕аре дəрəкə у бь пьрсе сиасийа беqəзиабунейи бьльнд изьндайийə.

Чаwа ьж сəрwекртийа идара сəрəкwəзире ЩƏ-йə сальхдайине у п̕əвгьредане т̕əв щьваке ə̕ламкьрьн, Н. П̕ашинйан сəрдана һəманə  wəк̕илдариейə ль wəлате мə сьлавкьрийə- бь анина бир, wəки əw һьла һе wи чахи тер̕адитибу, чахе Əрмəнистанеда дьһа гəлə боран һəбун, нə ткö сафикьрьн. “Əз дьлшамə, wəки сəрдан wи чахи qəwьми, чахе Əрмəнистанеда бьжартьн бун, ахьрийа к̕ижанада хwəп̕ешк̕ешбуна щьмə̕та мəйə ль баһе демократийе əребу, wəсфа к̕ижана һьндава т̕əшкилəте орт̕əмьлəтийеда бьльнд qимəтбу”,- к̕əфиле сəрəкwəзир дайə к̕ьвше. Бь гьлийе Н. П̕ашинйан- демəк Əрмəнистанеда борана сиасийе алт̕буйийə у һ̕öкöмəт дькарə т̕ам вəгəр̕ə ль миасəркьрьна р̕ожəва хwəйə хəватейə фəрз, нав wе һəжмаре- к̕ардар миасəркьрьна шəрте һəвр̕аqайилнə̕ма  һəвалк̕арийа Һ̕əмт̕омəри у бəрфьрəбуйийə т̕əв ЍА-е. Бь пашдавəгəр̕андьна сəр пьрсгьрека QЧ̕- Н. П̕ашинйан дайə к̕ьвше, wəки певажойа һ̕əмт̕омəри сəрр̕асткьрьна мьqабьлиһəвбуне гəрə говəка к̕ома Т̕БҺА Минскеда бьqəwьмə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button