EconomicsTop

Тəме мə һəйə- əм дəрдаанина əшийайе бь ə̕сле т̕ьрки сəрансəр qəдəхəкьн: к̕əфиле дəwсгьртийе wəзире экономикайе

Qəдəха диса бь 6 мəһа дəрдаанина хəрщкьрьна əшийайе т̕ьрки пəйһатьна йа бəринə мəнт̕əqибу. Мəрəме мə һəйə əм дəрдаанина əшийайе бь ə̕сле т̕ькрийə ль Əрмəнистане лап qəдəхəкьн. Дəрһəqа ве йəкеда Варос Симонйане к̕əфиле дəwсгьртийе wəзире экономикайе готийə.

Бь гьлийе wи- һьнə к̕арбьдəст һ̕əтани к̕əтьна qəдəхе нав qəwате,  ьди дəрдаанин р̕аwəстандьбун.

“Бь һ̕але ве гаве ьж Т̕ьркийайе дəрдаанина 22 млн драма буйə, һəр т̕əне qьнйате хав- п̕арч̕ə, ч̕əрм у һььнə qьнйате авакьрьне”,- к̕əфиле  дəwсгьртийе wəзир да к̕ьвше.

Бона пьрсе, к̕а чьма Əрмəнистанеда дьк̕ане бь əшианише т̕ьрки һьла һе ə̕мəлдькьн, əwи гот, wəки wана чахе qьрара 20-е мəһа сала 2020-ийə чьриа пешьн дəрхьст, мəһа сьвате гöһастьн бу у изьн данə һьнə дəрдаанинчийа борщдарийе хwəйə шəртнə̕ме бьqəдиньн.

“Нав qьрара т̕əзə əw шəрт һатийə дəрхьстьне, чьмки молəта əве хьлазийə аqьл һəбуйə, wəки пəй дайина т̕əмба wанə дьн əшийайе т̕ьрки т̕ьнəвьн”,- Варос Симонйан гот.

К̕əфиле  дəwсгьртийе wəзир да к̕ьвше, wəки суке һ̕имлийə бəдəле суке wəлате ЍААМ-енə бь п̕ара qьнйате хав, ЩИИ у Чинстан.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button