PoliticsTop

4.Əлəqəте мəйə т̕əв дəр-щинара сəр һ̕име чаwа синор, ьса жи һəжмара ə̕скəра нəйнə авакьрьне: Сəдре ЩƏ

Дəрһəqа ве йəкеда нав пьрсqьсе, к̕ижан дайə ковара испанийə “Эл паис”-е, Армен Саргсйане сəдре ЩƏ дайə к̕ьвше.

Сəва фькре, гöнəк̕аркьрьнəкə һəрəщьди, к̕ижан ль Никол П̕ашинйан, нав-нишане һ̕öкöмəта бь сəрк̕ариа wи сəwтдьвə,  əwə, wəки һəвр̕ахəвəрдане дəрһəqа qайилийа дора QЧ̕ дькарбун лап wəки дьнбуйана, Армен Саргсйан дəнгвəдайə. “Əз һ̕ьзнакьм т̕əхмин бькьн. Əз у  сəрəкwəзир мəрве ньсьле башqə-башqə, хwəйе щер̕ьбандьна башqə-башqəнə. Һ̕əтта сəва нəйаре- əм Адрбещане бь щур̕е башqə-башqə насдькьн. Демəк, бь иһт̕ималийа т̕ам, əнщам дькарбун е башqə-башqə буйана. Əз нькарьм бежьм,  к̕а сафи йа чь щур̕əйи, чьмки вьра дьлqqəдандьна нə кö т̕əне кəсе һəвр̕ахəвəрданчи, һəйə, ле ьса жи сəвəве дəрəкə у əw, к̕а əw чаwа дькнə сəр тə у нəйаре тə.

Ле əз дьфькьрьм, wəки ве дəливеда əм гəрə дəрһəqа wе йəкеда биркьн у əм сəр пешəр̕оже бьщьвьн. Нав т̕ариха мə дəрəщə һəбунə, wəки əме т̕ö wəхта бирнəкьн, чаwа- qьр̕. Зə̕ф фəрзə, wəки алийе дьне жи сəрwəхтвə, wəки һ̕əркə тö бьһа, мəдəнйəт, т̕ариха хəлqе qəбулнаки, демəк нькари əлəqəта аваки.

26 сала пешда ə̕йни wəлата шəр̕кьр, у əрмəнийа алт̕ьндари бьр. Һун чь заньн, сьве wе чь бьвə? Ньһа Адрбещан дькарə гавəкə садə бькə- һесире əрмəнийə ə̕скəрийе пашда вəгəр̕инə ль мале. Əwе бьвə гава ч̕ук, ле фəрз сəр р̕ьйа авакьрьна əлəqəте бат̕мишбуйи.

Т̕ьрика дьхwəзə əлəqəта т̕əв Əрмəнистане сəрр̕асткə, у əw нормалə. Əрдог̕ан нинбу т̕əшкилдаре Qьр̕а 106 сала пешда буйи. Ле, тö гəрə сəва  һивикьрьна бəхшандьне qəwатви. Һивикьрьна бəхшандьне qəwатə, нə кö сьсти.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button