PoliticsTop

Никол П̕ашинйан: “Əз дьхwəзьм баwəркьм, wəки Əрмəнистанеда бəлге дəг̕əлкьрьна əнещаме бьжартьна бевəгəр̕андьн һатийə дадане”

Р̕уньштьна һöкöмəтейə бь сьреда Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзир дəрəqһа бьжартьне шеwьрханейə сьредəрда хəвəрда.

Əwи да к̕ьвше, wəки теньвисара ньһер̕ване орт̕əмьлəтийе у щи, щьвака орт̕əмьлəтийе щур̕əкийə- бьжартьн иангори чапнише демократийайе дəрбазбунə.

“Мə, бь ə̕саси, у стандарте т̕əзə тер̕а дитьнə. Əз дьхwəзьм гöһдарийе вəхунмə сəр wе дəлиле, wəки wəхта бьжартьне шеwьрханейə сала 2018-айə сьредəр контек̕стəкə wа һəбу, wəки дьготьн- əнщаме бьжартьна пешда сəва гьшта ашкəлабун , һ̕öкöмəта ə̕мəлда, wа готи, мот̕аща дəг̕əлкьрьна əнщаме бьжартьна нинбу. Əнщаме бьжартьне сала 2021-ейə шеwьрханейə сьредəр иһт̕имал е тедəрхьстьне нинбун , гьшта заньбу, wəки нав т̕ариха щьмһöрйəта сьсйа һьлбəт əм бьжартьне һəрəтедəрнəхьстьне дəрбаздькьн. Зə̕ф фəрзə, wəки мə һ̕əмде хwəйи сиасийе у öсула бьһа теньвиси”,- к̕əфиле сəрəкwəзир ə̕ламкьр.

Бь гьлийе wи- дəрһəqа р̕öшəта бьжартьна, кьрьна беqанунийə сəр һ̕əмде бьжарвана, диһарбуне дьнда шöхöле  щəзакьрьне һатнə вəкьрьне. П̕ашинйан баwəри ə̕ламкьр, wəки əwе инт̕ама лайиq бьстиньн.

“Əз дьхwəзьм баwəркьм, wəки Əрмəнистанеда бəлге əнщаме бьжартьна, р̕асти жи, беwəлгəр̕андьн һатийə дададне. Дəнгвəдана һəрəфəрз, wəки  əм пəй бьжартьнар̕а дьстиньн, мьн баре бьһистийə, əвə- сəва бажар̕ване ЩƏ иди дəлила бешькə, wəки əw Əрмəнистанеда дəрəща qьраркьрьнейə, у хwəха р̕асти жи йазийа һ̕öкöмəте Əрмəнистанеда qьрардькə. Əз дьлшамə, wəки бь дəрбазбуна нав wе борана гьранр̕а- ахьр-охьр əм бь ве теньвисаре тиннə əнщаме у т̕омəридькьн”,- к̕əфиле сəрəкwəзир гот.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button