PoliticsTop

Ван р̕ожа ə̕скəре ур̕ьса ьж Гег̕арк̕уник̕е һ̕əтани Сйуник̕е wе əревьн: Гнел Саносйан

Хəват у һəвр̕ахəвəрдане сеали тенə пешдабьрьне- сəва пашда к̕ьшандьна ə̕скəре адрбещани ьж т̕опараха ЩƏ. Мəрза Гег̕арк̕уник̕еда ван р̕ожа ə̕скəре ур̕ьса wе щиwарвьн. Дəрһəqа ве йəкеда Гнел Саносйане марзпете Гег̕арк̕уник̕е нав qьса т̕əв Спутник Арменийайе гот.

Əwи да к̕ьвше, wəки ван р̕оже хьлазийе сəр синор һ̕ал ангор мəҺ̕кəмə, дəлив нəһатнə теньвисаре, ə̕скəре мə qöльхе бəрдəwамдькьн.

“Пер̕а һəвр̕ахəвəрдане сеали бəрдəwамдьвьн, хəвата щиwаркьрьне дьвə. Ван р̕ожа ур̕ьсе qəлəчəп̕арез бь т̕əмамийа дьрежайа синор wе щиwарвьн- бь Гег̕арк̕унике, Хознаваре һ̕əтани Сйуник̕е”,- əwи готийə.

Саносйан сəрда зедəкьрийə, wəки гəнди хwəха нав һəвр̕ахəвəрданичийа т̕ьнə, ле һаш певажойе һəйə.

“Һəвр̕ахəвəрдан тенə пешдабьрьне, wəки һəрдö али жи пашда вəк̕ьшьн- һьм əм, һьм- əw. Ви һ̕але бь qəзийа т̕əqине əw сафикьрьна эп̕ещə баш нинə, wəки һəвдöк̕öтан, агьркьрьн, дəливе мə т̕ьнəвьн. Һəрдö али жи wе пашда

вəк̕ьшьн, сəр синор мəһ̕кəмийа мə wе һəвьн, пəй к̕ижанер̕а певажойе дьн wе бəрдəwамвьн”,- Саносйан готийə.

Əм бьдьнə к̕ьвше, wəки ə̕скəре адрбещани ьж 12-е мəһа гöлане т̕опраха гола Севане йа мəрза Əрмəнистанейə Сйуник̕е у т̕опрахе гöнде мəрза Гег̕арк̕уник̕ейə Кут̕е, Норабаке у Верин Шоржайейə сəр синорда дак̕öтанə ль т̕опраха ЩƏ-ейə сəрбəст у дьщер̕биньн wьра мəһ̕кəмвьн. Бь орт̕əчитийа алийе ур̕ьса чəнд qонахе һəвр̕ахəвəрдана qəwьминə. Һьла һе тəме нəйарейи дурк̕əтьне т̕ьнə. Əрмəнистан хитави Т̕ШБТ̕ буйə у алик̕арийа ə̕скəрийе ьж Ур̕ьсете һивикьрийə.

Сəрк̕арийа ə̕скəрийесиасийе ə̕ламдькə, wəки дьхwəзə пьрсгьреке бь р̕ьйа ə̕дьли сафикə, ле ьса жи шахе хəвтандьна qəwате инк̕арнакə, һ̕əркə һəвр̕ахəвəрдан бəрга тьштəки нəгрьн.

25-е мəһа гöлане п̕ара гöнде мəрза Гег̕арк̕уник̕ейи Верин Шоржайеда ьж агьркьрьне ьж алийе нəйареда бəрдайи Геворг Хуршудйане qöльхчийе ə̕скəрийе, сержанте ч̕уктьр һатийə кöштьне.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button