PoliticsTop

Алт̕ьндарийа тер̕анəдити?: Чапгəрийа орт̕əмьлəтийе- дəрһəqа бьжартьне Əрмəнистанеда

Ьж гöһдарийа чапгəрийа орт̕əмьлəтийе бьжартьне Əрмəнистанейə шеwьрханейə сьредəрə 20-е мəһа һ̕əзиране qəwьми дəр нəмайə. Шьровəкьрьн башqə-башqəнə: qимəткьрьне һ̕ал диса ьсатьр.

Бь qимəткьрьна ВВС-е- qəwата һ̕öкöмкьрьнейə сиасийе р̕айе ит̕барейи тер̕анəдитийи бьльнд стəндийə, бь шьровəкьрьона “Комерсант”-е- бьжартьна пьрса сəрəкə- лəванина щьваки сафинəкьрийə.

Алт̕ьндарийа Пхашинйан йа һивийе нəсəкьни: ВВС

Бь ве сəрньвисаре хьзмəтк̕арийа ВВС-ейə ур̕ьси пашда вəгəр̕йайə сəр бьжартьне Əрмəнистане. Бь т̕əмсилкьрьна бьжартьнайжə ə̕wьл- мəщала сальхдайине р̕əqəма дəнге qəwата һ̕öкöмкьрьнейə стəнди бе һивийе сəкьни бьльнд qимəткьрийə- бь анина бир, wəки р̕умəтниша сəрəкwəзире пəй шер̕р̕а ə̕мəлда эп̕ещəйи сьстбьбу.

Бь стəндьна 54%-е дəнга- qəwата сиасиейə һ̕öкöмкьрьне п̕ьр̕анийа мандата һьлдайə у мəщала т̕əне т̕əшктилкьрьна һ̕öкöмəте стəндийə- ВВС тедьньвисə у т̕əхминдькə- бь тедəрхьстьне пьспора у пьрсйаре сосиалийе шансе алт̕ькьрьна qəwата һ̕öкöмкьрьне эп̕ещə р̕унəрмбун.

Ə̕франдаре мьqале ьса жи тедьньтвисə- р̕айе, wəки данə һ̕öкöмəте, дəнге шькйаткьрьнебу мьqабьли qəwате һəрдö сəдре бəрейə сəрк̕арикьрийə р̕ькəбəр. Ангори ə̕франдар- бьжартьна ахьрсонги данə сəрwəхткьрьне, wəки мəрьв мьqабьли пашдаһатьна р̕ежима бəренə.

ВВС ьса жи пашда вəгəр̕йайə сəр ə̕ламəтийа Р̕. К̕очарйане р̕ебəре т̕ьфаqа “Əрмəнистан”, сəдре бəре, к̕ижанеда дəрһəqа т̕əр̕ьбандьне сəрансəрда те хəвəрдане у пьрса һ̕öщəткьрьна əнщам у ахьрийа бьжартьна МД-да.

Р̕əwане бəр һəрда т̕авнəкə: “Комерсант”

Ковара “Комерсант”-а ур̕ьси жи бь ве сəрньвисаре ə̕шьартийе дьдə- бьжартьне шеwьрхане ахьрсонги щьмə̕т п̕арəвəйи дö п̕аре сəнгəр̕а кьрьн.

Бь qимəткьрьна мəщала сальхдайине- дəст мьqабьлиһəвбуна һəрдö qəwате сиасийеə пешдабьр- фьрqа Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəкwəзирə “ШБ”

у т̕ьфаqа “Əрмəнистан”-ə Р̕. К̕очарйане сəдре бəрейə лəвнəһатьне бьжартьтне 20-е мəһа һ̕əзиарне нав т̕əмамийа т̕ариха сəрбəстийа Əрмəнистане бунə е һəрəскандалийе. “Wи һ̕алида, чахе т̕ö алик һазьр нинə лəвбе, шəр̕к̕ари сəва һ̕öкöмəте бь əнщаме тедəрнəхьстьне wе пешда һəр̕ə”,- ковар дьньвисə у т̕əхминдькə- бьжартьн wəргöһези дитьна щава пьрсəке бун- сəва бəхтр̕əшийе п̕ьр̕һəжмарə wəлетда qəwьми к̕и гöнəк̕арə- һ̕öкöмəта ве гаве, йан бəре?

Бей qимəт: “Евронйуз”

Евронйуз бь р̕əqəма пашда вəгəр̕йайə сəр бьжартьне Əрмəнистане- бей шьровəкьрьне к̕ур. Бь т̕əмсилкьрьна əнщаме ə̕wьл- əwе п̕ара гьлийе к̕əфиле сəрəкwəзир башqəкьрийə, ангори к̕ижане- бьжартьнада щьмə̕та Əрмəнистане алт̕кьрийə, чахе дəнге хwə дайə ШБ. Евронйузе ьса жи гьлийе бьжарванəки т̕əмсилкьрийə: “Гöмана мьнə wəргöһастьна һəйə. Əрмəнистане бь малһəбуни у сиаси р̕авə сəр хwə”.

Һəqе Москвайейи наснəкьрьна əнщаме бьжартьна т̕ьнə: “Интерфак̕с”

Леонид Калашникове сəдре əнщомана дума Т̕У-ейə диwанийə бь пьрсе Т̕ДС, интеграсиакьрьна Авроасийайе у п̕əвгьредане т̕əв wəт̕əнwара пашда вəгəр̕йайə сəр лəqəте һəрдö wəлата- бь бьнхəткьрьна: “Алт̕ьндарийа фьрqа П̕агшинйан бь щур̕е лап кем wе бькə сəр əлəqəте əрмəни-ур̕ьси, чьмки əw ьди щер̕ьбандинə у- бь ə̕ламəтийа сеалийə бь пьрса сəрр̕асткьрьна QЧ̕ мəһ̕кəмньвиси”,- Калашников готийə.

Калашников ьса жи фькьр ə̕ламкьрийə,- wəки һ̕əркə т̕ьфаqа К̕очарйан п̕ьр̕анийа шеwьрхане бьстəнда, əwе əлəqəте əрмəни-ур̕ьсида турболентийа зедə wе бьə̕франда- нəньһер̕и һəвалк̕артийа бəре. Гьшт wе йəке сəрwəхтдьбун- ур̕ьсе qöльхчи готийə у баwəри ə̕ламкьрийə, wəки Москвайе лап иһт̕ималə ван бьжартьна наскə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button