PoliticsTop

Ə̕ламəтийа департамента WАЍ-ə диwани бьжартьне Əрмəнистанейə шеwьрханева гьредайи

К̕ижанеда те готьне: “WЍ щьмə̕та Əрмəнистане бьжартьне шеwьрханейə 20-е мəһа һ̕əзиране qəwьмива гьредайи бьмбарəк-пироздькə. Əм qимəте һьндава р̕əсултийа ньһер̕ваниедайи т̕омəрийи əрени сьлавдькьн. Əм дьлшанə, бь qимəте р̕əуслтийа ньһер̕ваниейи ə̕wьл, ангори к̕ижани- qəдре һəq у азайе мерьвə һ̕имли һатийə гьртьне, мəщала т̕əвбуйе шəр̕к̕арийа бьжартьна һəбуйə ширəтк̕арий аза бькьн, ьса жи һ̕əсавкьрьна дəнгайə р̕ожа бьжартьна əрени qимəтибуйə.

Əм һ̕əйəщанбуна р̕əсултийа ньһер̕ванийе нав фьрqе т̕əвбуйе бьжартьнайə дəрһəqа qöт̕ббуне у һр̕еторнасийа һ̕ьшк нивидькьн. Əм ль алийа дькнə банги qəдре əнщаме бьжартьнайə пəй əрекьрьнер̕а бьгрьн, у

певажойе шькйаткьрьна сəр бьжартьнайə əрени бькьнə нав ə̕мəл- бь һ̕əвскьрьна ьж һəqдəрк̕əтьнга сиасийе, чьмки Əрмəнистан р̕ьйа хwəйə бəрва пашwəхтийа сəрбəст, демократ, ə̕дьли у һ̕алхwəш бəрдəwамдькə.

Тəме wимлайəт̕е Ѝəкбуйи һəйə һəвалк̕арийа хwə т̕əв Əрмəнистане мəһ̕кəмкə- бь сьпартьна хwə ль баһе т̕омəрийə демократийе. Əм сəва дəстанине хwəйə нав щəфе wəргöһастьна у шəр̕к̕арийа мьqабьли кор̕упсиайе сьлавдькьн у һəлана дьдьн ве р̕е бəрдəwамкə- ангори баwəрийа щьмə̕тейə бьһара сала 2018-а. Əм т̕əмийе дьдьнə т̕əмамийа алийа qəдре сəрдəстийа qануне у ə̕сасе демократийе бьгрьн у һивийа һəвк̕арийа т̕əв һ̕öкöмəта т̕əзəнə- нав пешдабьрьна əлəqəт у һəвк̕арийа дöалинə.

Əм Лин Т̕рейсийа сəфирə у т̕əшкила хəватчийе сьфарəта WАЍ-йə Р̕əwанеда сəва алик̕арийа дайимə ль пешдачуйина Əрмəнистанейə демократийе сьлавдькьн. Сайа хwəп̕ешк̕ешкьрьн у хəвата wанə дьл у щан əме бьдуминьн һəвалк̕арийа WАЍ-Əрмəнистан пешда бьвьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button