Society

Щьрида дö һ̕əспа: дəнгвəдана чапгəрийа орт̕əмьлəтийе ль бьжартьне Əрмəнистане

Н. П̕ашинйане сəрəкwəзире Əрмəнистане алт̕ьндарийа хwəйə бьжартьне Əрмəнистанейə шеwьрханейə сьредəрда ə̕шьратикьрийə, ВВС дьньвисə- бь сəрдазедəкьрьна, wəки ангори əнщаме ə̕wьл- фьрqа “ШБ”-ейə бь сəрк̕арийа wи 58%-е дəнга бəрəвкьрийə. Ле мьqабьлване wийи һ̕имли Р̕. К̕очарйане сəдьр дьwəк̕ьлинə, wəки бьжартьн qəлпкьринə. ВВС тинə бир, wəки Р̕. К̕очарйан- һəвал у т̕ьфаqдаре В. Путине сəдре Ур̕ьсете, хwəха жи бəре нав дəг̕əлкьрьна бьжартьне сəдьртийе һатийə гöнəк̕аркьрьне, пəй к̕ижанер̕а qəwмандьне 1-е мəһа сала 2008-айə адаре бьбун. Р̕ойт̕ерз, бь биранина əнщаме ƏБМ-ейə ə̕wьл, тинə бир, wəки бьжартьне шеwьрханейə

сьредəрə пəй алт̕буна шəр̕е Арсахер̕а мелбуйибун т̕əрка борана сиасиейə Əрмəнистанеда ə̕фьри бьдьн. Qöльхдари дьдə к̕ьвше, wəки əлəqəте П̕ашинйане ахьрийа шəрк̕арийа к̕учеда диwан һьлдайийə дьһа сар т̕əв кремле һəнə. Ьса жи тинə бир, wəки К̕очарйан Əрмəнистанеда сале 1998-2008-а сəдьрти кьрийə у нав шöхöлванийа ə̕к̕сидəстури те гöнəк̕аркьрьне, чахе пəй бьжартьне сала 2008-айə һ̕öщəтер̕а һ̕але сьредəр ə̕ламкьр, пəй к̕ижанер̕а п̕əвчуне навбəра полисийайе у хwəпешдаванда 10 мəрьв һатнə кöштьне. Доче веле т̕əхминдькə, wəки р̕астə бьжартьнада 26 qəwате сиасийе һатбунə пешдак̕ьшандьне, шəр̕к̕ари навбəра дö qəwатада пешда дьчу. Ангори коваре- Н. П̕ашинйане р̕еформисте 48 салийи сала 2018-а диwан һьлдайи нав гəлə əрмəнийа пəй һəвр̕аqайилнə̕ма агьрр̕аwəстьнейə т̕əв Адрбещане qолкьрир̕а щьмə̕тийа хwə ьндакьрийə. Ле Р̕оберт К̕очарйане пешəндаме дьн, В. Путине сəдре Ур̕ьсетева мəһ̕кəм гьредаиййə у ньһа ль сьльстикьрьне кор̕упсионə сале сəрwерикьрьна хwə дьqəльбə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Ьса жи сахтикьн
Close
Back to top button