Politics

Сиасийа Бəк̕уйе йа нəгöһастьнейə: шантаж у гəфхwəрьн- бьн п̕əрда пешданина һəвк̕арийе

Щ. Байрамове wəзире Адрбещанейи К̕Д пешданина зə̕ф дöфькьр ль Əрмəнистане кьрийə.

“Адрбещан т̕əрəфдара сəрр̕асткьрьна əлəqəтайə т̕əв Əрмəнистанейə, wи т̕əрəфида Бəк̕уйе пешданин ль Р̕əwане кьрийə”,- wəхта qьса лəз Байрамов гот.

“Ве пьрседа сəмт̕гьрийа мə ə̕йанə, əw нəгöһасти дьминə. Əw гəлə щара һьндава сəрк̕аре дəwлəта мəда диһарбуйə. Адрбещан, бь хwəсьпартьна ль гьртьна qəдре ньсбəти норм у ə̕сасе һəqе орт̕əмьлəтийе т̕омəрибуна топрахе, сəрбəстийе у синоре бь орт̕əмьлəти наскьри, (т̕əв Əрмəнистане) т̕əрəфдара сəрр̕асткьрьна əлəqəтайə, у ви т̕əрəфида пешданин һатийə кьрьне”,- Байрамов готийə. Бь гьлийе wи- Бəк̕у дьфькьрə, wəки нəһ̕иеда бəдəла һəвк̕арийе т̕ьнə.

Ьж зьмане адрбешанийи диwаннасийе бь т̕əрщмəкьрьн əwе гəрə ə̕шьратийа ль əрмəнийа у Əрмəнистанева һьнартийə- т̕əрка хwəqьрарбуна QЧ̕, п̕арəкə т̕опрахе Тавуше, Гег̕арк̕уник̕е, Сйуник̕е бьдьн, дьвəк һ̕əтта- т̕əмамийа Сйуникхе, чьмки Адрбещан “т̕омəрибуна т̕опраха” Щьмһöрйəта Адрбещанейə пешьн ьса дьвинə, у ангори к̕ижане хəрите ангор Адрбещанеда ьди чапбунə. Һьла е бь дьлр̕ə̕ми изне дьдьнə əрмəнийа т̕опраха Əрмəнистанейə дьнда бьжин- нəньһер̕и һьнə мəщале адрбещанийə сальхдайине п̕айт̕əхте Əрмəнистане навдькьн “Иреван”.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button