PoliticsTop

Һ̕öкöмəта ЩƏ т̕ö мəнт̕əqəкə сьвдəре wе ə̕нə̕нəнəкə: П̕ашинйан

Бь гьлийе Н. П̕ашинайн- дьхwəзə бь пəйр̕əви пешда бьльвə у шəрте ə̕ламəтийа Москвайейə 11-е мəһа сала 2021-ейə к̕ануна пашьн бьвə сери. Əw баwəрə, wəки əwе сəва нə кö т̕əне Əрмəнистане, ле ьса жи т̕əмамийа нəһ̕ийе wе бьвə дəстанина дə̕wмəшандьне.

Һ̕öкöмəта ЩƏ т̕ö мəнт̕əqəкə сьвдəре ə̕нə̕нəнəкьрийə, ə̕нə̕нəнакə у wе ə̕нə̕нəнəкə, һ̕əмтек̕ста вəкьрьна комуникасиада əм һəр гöһастьнəкə р̕əwша һəр т̕опрахəкə Əрмəнистанейə суверен инк̕ардькьн. Wəхта бəрəвбуна т̕омəрикьрьнейə фьрqа “Шəртнə̕ма бажар̕ваниейə” бəри бьжартьна Н. П̕ашинайне к̕əфиле сəрəкwəзире ЩƏ ə̕хламкьр.

“Ə̕ламəтийе һьндава Адрбещане у Т̕ьркиаеда сəwтбуне- дəрһəqа стəндьна сьвдəре т̕опраха Əрмəнистанева, тьштəки дьн, нə кö навкеьрьна абсурд, чəтьнə. Клмуникасийайе нəһиейə малһəбунийе гəрə бенə беһ̕əсаркьрьне, у бь ве фькьре навр̕адəрбазбуне, р̕е-дьрбе п̕əвгьредане wəлате мəщале wəкə һəв у һ̕əмчап ьса бьстиньн, чаwа ə̕ламəтийа Москвайейə 11-е мəһа сала 2021-ейə к̕ануна пашьнда һатийə ньтьрандьне”,- П̕ашинайн гот.

П̕ашинйан, бь хəвəрдана дəрһəqа бəрнə̕ма 5 сале пешбəрə бəри бьжартьна, да к̕ьвше, wəки к̕аре хwə дькə 2600 км р̕е чекьн, чекьрьна 15 ь̕мбарава дəстпекьн йан бьвнə сери, п̕əвгьредана Əрмəəнистанейə хəта һəсьнийə т̕əв Т̕У, ЩИИ əwлəкьн.

Бьжартьне ЩƏ-ейə сьредəр Əрмəнистанеда 20-е мəһа һ̕əзиране wе бьвьн. 21 фьрqə у 4 т̕ьфаq т̕əвдьвьн.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button