PoliticsTop

Һайк Чобанйан т̕əв Дмитри Р̕огозин говəке пешдачуйина wаре гəрдунида пьрсе һəвк̕арийе ə̕нə̕нəкьрийə

Һайк Чобанйане к̕əфиле wəзире ЩƏ-и сəнайа бьльндə технологийе говəке һ̕əмщьвата орт̕əмьлəтиейə “ГЛЕК̕С-2021”-да Сенкт Петербургеда бь

наве “Изгр̕икьрьна мəзила гəрдуни”-да р̕асти Дмитри Р̕огозине сəрwере корпорасийа “Р̕оскосмос”-ə диwанийи сəрəкə һатийə. Wəхта р̕астһатьне пьрсе дəрһəqа һəвк̕арийа иһт̕ималə говəке Əрмəнистанеда пешдачуйина wаре гəрдунида һатнə ə̕нə̕нəкьрьне дəрһəqа ве йəкеда ьж wəзарəта ЩƏ-ейə сəнайа бьльндə технологийе ə̕лами “Арменпрес”-е кьрьн.

Һайк Чобанйан фəрзтийа пешдачуйина хьзмəтк̕ари у технологийайе гəрдунийə ЩƏ-еда у һəвк̕арийа wан говəкада дайə к̕ьвше. Пашдавəгəр̕андьна сəр мəша моркьрьна һəвр̕аqайилнə̕ма навбəра ЩƏ у Т̕У-едайə навбəра дəwлəтада, миасəркьрьна бəрнə̕ме т̕əвайи, һ̕əмтек̕ста пешдачуйина wаре шöхöлванийа космикийеда пешдачуйина һəвалтиийе урьса Əрмəнистанеда у щергə пьрсе дьн буйə. Сəва əве хьлазийе ьмт̕ийазе хəрщһьлданейə бь qанундарийа ЩƏ тер̕адити- йа сəва т̕əшкилəте wаре космикиеда һ̕əщьмкьрьна шöхöлванийе һ̕əсавдьвьн шəрте к̕ардар.

Хьлазийа р̕астһатьнеда Һайк Чобанйан Дмитри Р̕огозин вəхwəндийə т̕əв мьһрищана Ö̕лм у һ̕öнəрмəндийейə “СТ̕АРМУС” (Ст̕арс əнд Мйусик̕)-ə 6-айə орт̕əмьлəтийевə, к̕ижане 5-10-е мəһа илоне Əрмəнистанеда бе дəрбазкьрьне.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button