PoliticsTop

Wəзарəте Əрмəнистане у Арсахейə К̕Д лома ль сəрдана Əрдог̕анə ль Шушийе дькьн

Wəзарəта ЩƏ-ейə К̕Д бь ə̕ламəтийе сəрдана сəдре Т̕ьркиайе у Адрбещанейə 12-е мəһа һ̕əзиранейə т̕əвайийə ль шəһəре Шушийа мəрк̕əза əрмəнийə т̕арихи у мəдəнəтийə ве гаве бьн окупасийа адрбещанида т̕əнqидкьрийə- бь һ̕əсавкьрьна сəрдане фəсадийа ашкəлайə мьqабьли ə̕длайи у беqəзиабуна нəһ̕ийева һьнарти. Дəрһəqа ве йəкеда ьж сəрwертийа wəзарəта ЩƏ-ейə К̕Д-ə сальхдайине у диwаннасийа щьваки ə̕ламдькьн.

“Ѝа бəрбьч̕ə̕вə, wəки бəри ве сəрдане мират̕а бьнəлийе əрмəнийə бьнəщийə р̕аqəтандийə оли у т̕арихмəдəнйəти бьбу, нав wе һəжмаре wəхта шəр̕е һьндава qəwате т̕ьрк-адрбещанида мьqабьли Арсахе гəмбəрдайи у пəй wир̕а һ̕əр̕ьмандьна мьзгəвта Шушиейə Һ̕ьзрəти Аменап̕ркич Газанчесосə дейə һəдəфкьри у т̕ам т̕öнəкьрьна һəйкəле биранинейи п̕ешк̕еши биранина шəһ̕иде к̕омкöжийа əрмəнийа кьри”,- ə̕ламəтийеда те готьне.

W ЩƏ К̕Д бьнхəтдькə, wəки ə̕мəле һəманə һьндава дəргə-диwане Т̕ьркиайе у Адрбещанеда миасəрбуне, к̕ижан мелбуйинə- əнщаме хəвтандьна qəwате мьqабьли щьмə̕та Арсахе мəһ̕кəмбьнвисьн, бь щəһwəри зьйане дьдьнə щəфе орт̕əмьлəтиейи əрекьрьна мəһ̕кəмийе нəһ̕иеда у лап е qəбулнəкьрьненə. “Бет̕əрəфкьрьна гəфхwəрьна т̕ьрк-адрбещанийə к̕öмкöжиейə һьмбəри щьмə̕та əрмəнийа дасəкьнандьна һəqе əрмəнийе Арсахе дькə ə̕мьркьрьн, нав wе һəжмаре- деокупасийа т̕опрахе Щьмһöрйəта Арсахейə зəвтбуйи у əwлəкьрьна пашдавəгəр̕андьна бьнəийе р̕аqəтандийə беqəзийа.

Əw ə̕мəле фəсадийе хəйсəте ə̕ламəтийе qəлп у хальфандьнейə һьндава Анкара у Бəк̕уйа р̕əсмида сəwтбунейə сəрр̕асткьрьна əлəqəте т̕əв Əрмəнистане у щьмə̕та əрмəнийа ə̕йандькьн”,-ьж W ЩƏ К̕Д ə̕ламдькьн.

Сəрwертийа дəрəкəйə сиасийе щарəкə дьне жи дайə к̕ьвше, wəки һьланина əнщаме агресийа т̕ьрк-кадрбещанийə хьлазией мьqабьли Арсахе гəрə говəке сəрр̕асткьрьна мьqабьлиһəвбуна QЧ̕-йə һ̕əмт̕омəрида- бьн сийа һ̕əмсəдьртийа к̕ома Т̕БҺА Минске, миасəрвə.

Бь һəвр̕етийа И. Ə̕лиеве сəдре Адрбещане у мала wи сəрдана Р̕ещеп̕ Əрдог̕ане сəдре Т̕ьркиайе у нəфəре мала wийə ль Шушийа п̕айт̕əхте Арсахейи т̕арихи, к̕ижан һьндава Т̕ьркиайе у Адрбещанеда сале 1920-и у 2020-и һатийə кавьлкьрьне, “диһарбуна т̕əр̕ьбандьна һəqе орт̕əмьлəтиейə һəрəбеqьрарə, мəрьвнəфəрəткьрьне, сиасийа к̕омкöжийе у тьрск̕ариейə гəшə”,- wəзарəта Арсахейə К̕Д ə̕ламдькə.

WК̕Д бəрк̕ лома ль “сəрдане һəманə ль т̕опрахе Арсахейə окупасийбуйи” дькə- бь һ̕əсавкьрьна wан чаwа фəсади, ə̕рзе пешдабьрьна бəрнə̕ме говəкп̕арезийе у беһ̕əдтийе”.

Wəзарəта К̕Д дьдə к̕ьвше, wəки щьвака орт̕əмьлəтийне гəрə ə̕мəле Т̕ьркиаейə фəсадийе т̕əнqидкə, чьмки сəрдане һəман, фькьр, ə̕ламəтийе һьндава Анкарайе у Бəк̕уйеда сəwтбуйи, п̕əвк̕əтьне п̕əйдакьри у дайина пəсне сиасийа зəвткьрьнейə сəдсалийе навин сəва беqəзиабуна орт̕əмьлəтийе у нəһ̕ийе qəзийа щьдинə- qəзийа- сəва т̕əмамийа мəрвайа шарьстани, дəрб ль р̕умəта т̕əмамийа wан т̕əшкилəта у хəлəqа, wəки Т̕ьркийа əнедамтие ль wан дькə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button