PoliticsTop

Əрдог̕ан Шушийеда гəф ль Ур̕ьсете хwəрийə

Сəрдана Р̕ещеп̕ Т̕. Əрдг̕ане сəдре Тьркиаейə ль Шушийа шəһəре əрмəни бь qолкьрьна т̕əмəсуке к̕ьвшбуйə, к̕ижан, бь готна р̕ебəре Т̕ьркиайе, нə кö т̕əне сəва нəһ̕ийеда qəwинкьрьна һазьрийа Т̕ьркийайе, ле ль wе ə̕ламкьрьна wəсфа т̕əзəйə.

Ангори мəщале адрбещанийə сальхдайине, И. Ə̕лиеве сəдре Адрбещане у Əрдог̕ане сəдре Т̕ьркиайе фəрмана, wа готи, Шушийе qолкьрийə.

“Əрдог̕ан у Ə̕лиев дора йа сəрəкə п̕əвк̕əтьнə – ахьрсонги дəшта wəргöһастьна əлəqəте т̕ьфаqдариейə навбəра һəрдö дəwлəтадайə сиасийе у һьqуqийе һатийə qьраркьрьне. Пер̕а жи Ə̕лиев у Əрдог̕ан бь гöһдари у щавдарийа лайиq qəста р̕əсултийа к̕ома ур̕ьсайə ə̕скəриейə ə̕длайип̕арезиейə Qəрəбаг̕еда дькьн. У əw ашкəла ə̕ламдькьн, wəки пьшта ур̕ьсе ə̕длайипарез у һəвк̕арийа к̕ома ə̕скəре т̕ьркийə ə̕скəриейə Аг̕дама п̕айт̕əхте Qəрəбаг̕ейи дöдада щиwарбуйи дьгрьн. Ло һьла, һьма кондоминиума ур̕ьс-тьркайə, wəки сəва пешдачуйина пешдəстийе щьмə̕те адрбещани у əрмəнийə ə̕дьли у т̕əвжийина пешəр̕ожеда wе бьвə һ̕име мəһ̕кəм”,- “һак̕кин.аз” дьньвисə.

Демəк, Т̕ьркийайе ашкəла дəрһəqа Qəрəбаг̕еда һазьрийа ə̕скəрийе у щиwаркьрьна к̕ома ə̕скəрийеда ə̕ламкьрийə. Əм биннə бир, wəки сəре серида гьли һəр т̕əне дəрһəqа мəрк̕əза т̕əмашəкьрьна хwəйкьрьна р̕ежима агьрр̕аwəстьнедабу.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button