PoliticsTop

”Əнщама шəр̕е Арсахе дькарьн п̕атə wəсьфкьн Пьспоре ур̕ьси ə̕скəрийе готийə- чьма

Константин Сивикове дəwсгьртийе сəдре академийа Ур̕ьсетейə ö̕лме

мушəка у т̕опа дайə к̕ьвше, wəки бь һ̕əсаве техникайе у шəхст̕əшкиле дəстанине Адрбещане шəрте сəрдəстийа тоталда эп̕ещə мьлук бунə.

Qəрəбаг̕еда əнщаме шəр̕е 44 р̕оже дькарьн wəсьфкьн шəр̕ванийа п̕атə, т̕əмамийа һ̕име wе һəнə. Фькьра һəман Константин Сивкове пьспоре ур̕ьси ə̕скəрийе, дəwсгьртийе сəдре академиа Ур̕ьсетейə ö̕лме мушəка у т̕опа фькьра һəман р̕уньштьна “Сəра Лазарийеда” ə̕ламкьрийə, к̕ижан Р̕əwанеда дəстпебуйə.

Сивков анийə бир, wəки ə̕мəле шəр̕ванийе шəрте сəрдəстийа ордийа адрбешанийə тоталда пешда чунə, бь һ̕əсаве чаwа сильһ̕дарийе у техникайе, ьса жи һəжмара шəхст̕əшкиледа. Əwи ьса жи сəрдəстийа т̕омəри öсула сəрwерикьрьна щə̕сусийа оператив-дə̕wмəшанлдьнеда сəр алийе ордийа адрбещанийə qəwинда һ̕əсавкьрийə. Чаwа алийе сьст пьспоре ə̕скəрийе дəрəща һазьрийа т̕əшкила фəрмандариейə оператив-дə̕wмəшандьне у дəрəща һазьрийа шəхст̕əшкилейə əхлаqр̕öһ̕анисийейə ангор ньмьз дайə к̕хьвше.

Алийе Əрмəнистанейə qəwин жи һжбун. Бəре ə̕wьл, əw öсула ХХƏ̕һ-ейə эп̕ещə qəwинбу, к̕ижане ə̕мəлда хəвтаньна авиасийа бь фьр̕ьндəчийайə һьндава Адрбещанеда qəдəхəкрьбу. Нəньһер̕и сəрдəстийа авиасийа Адрбещанейə пенщбарə, əwе т̕ö дьлqəки щəһwəри нəлистийə.

Дькарьн бежьн, wəки Əрмəнистан, бь һ̕əсавһьлдана хəйсəте ə̕мəле шəр̕ванийе, бь һазьрийа т̕əшкила фəрмандариейə оператив у wəсьфе шəхст̕əшкилейə əхлаqи, шəр̕ванийе дəрбазтьрьбу”,- е пьспор готийə.

Һ̕əркə əм темпе эришкьрьна ордийа адрбещани т̕əмашəкьн, демəк, бь һ̕əсавһьлдана сəрдəстийа баwəрбькə дəһəбарəйə бь т̕əрəфе дəрба сəрəкəда, дəстанине Бəк̕уйе е эп̕ещə мьлукьн.

“Ордийа адрбещани ч̕ийа-банийада һəрр̕о километрəки зедəтьр пешда нəдьчу, у нав мəһəке сəрибьни 30-40 километр qəдан. Ьса жи гəрə бьдьнə бəр һ̕əсев, wəки бь т̕əрəфе щə̕нуб-р̕оһлате у шьмал-р̕оһлате һəрдö дəрбе сəрəкəйə пешьн нəгиһандьнə qəлаштьна говəка qəwате əрмəнийə оператив. Демəк, нькарьн дəрһəqа wе йəкеда хəвəрдьн, wəки Адрбещане алт̕ьндари бьрийə, ле Əрмəнистане дайə дəр. Ахьрийа шер̕ дəрһəqа wе йəкеда хəвəрдьдə, wəки лап кем шəр̕ванийа п̕атə һатийə теньвисаре”,- Сивков зедəкьрийə.

Е пьспор анийə бир, wəки Адрбещанер̕а бь р̕ьйа ə̕скəрийе лəвһатьбу ьж 7 нəһ̕ийе һ̕öщəте һəр т̕əне 5-а һьлдə. Ле əw бей wе йəке жи ангори п̕əвк̕əтьне ангор гəрə т̕əһwили Бəк̕уйебуна. QЧ̕ майə бьн qоле ордийа хwəхwəйкьрьне. А лəма т̕ö мə̕никə Əрмəнистане т̕ьнə “нав ч̕ə̕ве хwəхə”.

Бь фькьра wи- бежьн, wəки Əрмəнистан алт̕буйə, һ̕əсавдьвə qəдре биранина мерхасак̕əвьн, е кö шер̕да һатнə кöштьне- бь шəр̕кьрьна сəва ə̕рде wəт̕əн.

9-е мəһа сала 2020-ийə чьриа пашьн В. Путине сəдре Т̕У, Н. П̕ашинайане сəрəкwəзире ЩƏ у и. Ə̕лиеве сəдре Адрбещане дəрһəqа р̕аwəстандьна ə̕мəле шер̕да ə̕ламəтийа т̕əвайи qəбулкьрийə.

Ангори ə̕ламəтийа сеали- бь дьрежайа хəта QЧ̕-айə һəвсубуне у сьвдəра Лачине т̕əшкила ə̕скуəре Т̕У-ейə ə̕длайцип̕арезийе щиwарбуйə- бь 1960

qöльхчийе ə̕скəрийе, сильһ̕е агьркьрьне, 90 машине зьрикьри, 380 льв автомобила у техника мəхсус.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button