PoliticsTop

Хəрите лəг̕мкьрьна нə кö т̕əмамийа Адрбещане, ле п̕арəке т̕əһwили Адрбещане бунə: бал алийе əрмəни хəрите лəг̕ мкьрьна бь 100-а һ̕əзара лəг̕ ма һəнə: Чахойан

Тарон Чахойане дəwсгьртийе сəрк̕аре идара сəрəкwəзир бəлге хwəйи фейсбук̕ийеда ньвисийə: “Бь мəрəме əрекьрьна ə̕длайе нəһ̕иеда, белəг̕мкьрьна һуманитар, чаwа щава гава пашдавəгəр̕андьна 15 һесире əрмəнийə ə̕скəриейə ьж Адрбещанейə ль Əрмəнистане ьж алийе əрмəни хəрите нə кö т̕əмамийа нəһ̕ийа Аг̕даме- чаwа һьнə qəлфə сəва к̕ара хwə дьдьнə хəвате, ле сəрибьни лəг̕мкьрьна п̕арəке т̕əһwили Адрбещане бунə. Бал алийе əрмəни хəрите бь 100-а һ̕əзара лəг̕ме лəг̕мкьрьне һəнə у бəрдəwмадькьн бьминьн. Сахи, чаwа гьлийе хwəда ьса жи Н. П̕ ашинйан да к̕ьвше, хəрите лəг̕мкьрьне т̕əwили Адрбещане бунə, к̕ижан пьшта Адрбещанеданьн. Чаwа Н. П̕ашинйане к̕əфимле сəрəкwəзир ə̕ламкьр, ви һ̕əмушки гəрə т̕əмашəнəкьн п̕əвгöһастьна пашдавəгəр̕андьна 15 һесирайə ль Əрмəнистане у хəрите лəг̕мкьрьне, ле гəрə т̕əмашəкьн чаwа щава гава пашдавəгəр̕андьна 15 һесире əрмəнийə ə̕скəриейə ль Əрмəнистане

вəгəр̕андийə бь мəрəме белəг̕мкьрьна һуманитар”. 4.ЗР̕Д щерга 100 идаре дьниаейə ХБ-ə һəрəбашда һатийə wəргьртьне

Щəдвəла идаре дьниаейə ХБ-ə һəрəбаш һатийə бəлакьрьне, к̕идəре щара пешьн ьса жи идара ЩƏ-ейə ХБ һатийə wəргьртьне: ЗР̕Д щəдвəледа һоризона 801+ мьжулдькə.

Əм сəрда зедəкьн, wəки һəрсал се щəдвəле р̕умəтнишиейə гьр бəладьвьн. Дöдада идаре ЩƏ-ейə ХБ т̕ьнəнə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button