PoliticsTop

П̕ашинйан у Р̕ик̕ер фəрзтийа дьлqqəдандьна һ̕əмсəдьртиийа к̕ома Т̕БҺА Минске бьнхəткьрийə

Н. П̕ашинйане к̕əфиле сəрəекwəзир Филип Р̕ик̕ере к̕əфиле дəwсгьртийе к̕атве WАЍ-ий диwанийи бь пьрсе Авропайе у Авроасийайе у шанда бь сəрк̕арийа wи qəбулкьрьнə. Ьж сəрwертийа идара сəрəкwəзире ЩƏ-ейə сальхдайине у п̕əвгьредане т̕əв щьваке дəрһəqа ве йəкеда ə̕лами “Арменпрес”-е кьрьн. Бь сьлавкьрьна шанда WАЍ-йə дəрəщəбьльнд- Н. П̕ашинйан пешдачуйина һəвк̕арийа əрмəни-Америкайе фəрзкьрийə у дайə к̕ьвше, wəки сəрдан сəва ə̕нə̕нəкьрьна р̕ожəв у бəргəһа əлəqəте дöали мəщала башə.

К̕əфиле сəрəкwəзир гьлийе Що Байдене сəдре WАЍ-йи дəрһəqа р̕əсми наскьрьн у т̕əнqидкьрьна Qьр̕а əрмəнийада гьлийе qимəткьрьне ə̕ламкьрийə у гöман ə̕ламкьрийə, wəки wе к̕омəке бьдə нəһ̕иеда хwəйкьрьна мəһ̕кəмийе у беqəзиабуне. Н. П̕ашинайн дайə к̕ ьвше, wəки наскьрьн у т̕əнqидкьрьна Qьр̕а əрмəнийа сəва беqəзиабуна нəһ̕ ийе сəвəва фəрзə, чьмки qəзийайе беqəзиабуна щьмə̕та əрмəнийа 100 сале хьлазийеда нəһатнə гöһастьне, у шəр̕е 44-р̕ожейи мьqабьли Арсахе гəмбəрдайи əw да к̕ьвше, чьмки ə̕йни дьлqəчи ви шəр̕ида wəргьртибун, к̕ижан т̕əшкилкьрьн у миасəркьрьна qьр̕а əрмəнийада wəргьртибунə.

К̕əфиле дəwсгьртийе к̕атве диwанийи бь пьрсе Авропайе у Авроасийайе дайə к̕ьвше, wəки щара пешьн ль Əрмəнистане дьqəсьдə у дьлшайə Р̕əwанедавə, əлəqəте дöали т̕əв һəвалк̕аре əрмəни ə̕нə̕нəкə. Филип Р̕ик̕ер сьлав-к̕ьлаве Энт̕они Блинк̕ене к̕атве WАЍ-йи диани т̕əһwили Н. П̕ашинйан кьрийə у һазьрийа пешдабьрьна əлəqəте һəвалк̕ариейə т̕əв Əрмəнистане щарəкаə дьн əрекьрийə.

Н. П̕ашинайн гöһдарийа qьсəчи вəхwəндийə сəр лəз пашдавəгəр̕андьна һесира, дила у кəсе дьнə тенə хwəйкьрьне у лазмайа беə̕глəкьрьн дəрхьстьна йəктийе адрбешанийə ə̕скəриейə ьж т̕опраха ЩƏ-ейə сəрбəст.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button