SocietySport

Дəлива мьн дьдə к̕ьвше, wəки бəрбьһерийа дəргə-диwане Адрбещанейə сьфьрə ньсбəти əрмəнийе дьне-а̕лəме һəйə: Н. Ар̕устамйан

Нобел Ар̕устамйане р̕ожнə̕мəване п̕ела дурдитьнока “Матч ТВ”-е qалмəqалма дора ит̕̕̕барньвисара хwə шьровəкьрийə у р̕азибун ə̕ лами алик̕ара кьрийə.

Əwи ль бəлге хwəйи фейсбук̕е ньвисийə: “Адрбещана р̕əсми, чəнд мəһа пəй хьлазбуна шер̕р̕а, бенавбьр̕и ə̕ламдькə, wəки гəрə лəвһати бьжин. Ле, пер̕а жи, əw һьла һе дöсьд һесира зедəтьр хwəйдькə, нəньһер̕и т̕əмамийа п̕əвк̕əтьне ахьрийа шер̕да һəйи. У дəлива мьн сəр фона т̕омəри һурə, лебəле, һ̕əсавəкə, əwqаси дьлк̕ ач̕ ькибун ньсбəти р̕ожнə̕мəванне Ур̕̕ ьсете, е кö ə̕wьл футболе шьровəдькə, у йа дöда- к̕ аре хwə накə һəр̕ə Бəк̕уйе.

Евро-2020 у һəйнəсə спорт щьмə̕та гəрə незиккьн у дьнийайе бькьнə йа дьһа дьлрə̕м. УЕФА т̕ьме дəрһəqа qимəте хwəда хəвəрдьдə– qəдьр ньсбəти гьшта, бей һ̕əсавһьлдана мьлəт. Ѝа чəтьнə т̕əк т̕əне əwə, wəки дəwлəт һəнə, к̕ижан баһе һəман qəбулнакьн.

Əз дьлшамə, wəки һ̕ал сəрр̕астбуйə”.

Мариа Захарова wəк̕ ила wəзарəта Ур̕ ьсетейə К̕Д-ə р̕əсми ə̕ламкьрийə, wəки лəвһатийə Нобел Ар̕ устамйане р̕ожнə̕мəван у шьрочийе п̕ела дурдитьнока “Матч ТВ”-е пешвантийа Авропаейə футболейə пешбəрда бьднə ит̕ ̕барньвисаре.

Пешвантийа Авропайе ьж 11-е мəһа һ̕əзиране һ̕əтани 11-е мəһа тирмəһе 11 шəһəре Авропида wе бьqəwьмə. Бəк̕уйе 3 р̕астһатьне сьрийа к̕оме у йəкə хьтьмкьрьне qəбулкə.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button