PoliticsTop

Ваһан К̕еробйан сəфирəйе ЩИИ qəбулкьрийə

Ваһан К̕еробйане к̕əфиле wəзире ЩƏ-йи экономикайе Абас Бадахшан Зоһурийе сəфирəйе ЩИИ-ейи сьредəр у wəк̕ или ЩƏ-еда qəбулкьрийə. Ьса жи Варос Симонйан у Нарек Терйане дəwсгьртиийе wəзир т̕əв р̕астһатьне бунə.

Бь сьлавкьрьна меван- В. К̕еробйан дайə к̕ ьвше, wəки һəвк̕арийа мəһ̕кəмə т̕əв Иране т̕əшкилбуйи ван хьлазийа дьһа чапькбуйə: т̕əв шанде т̕əв Əрмəнистане дəрһəqа бəрфьрəкьрьна һəвк̕арийа бь т̕əрəфе малһəбунейə башqə-башqəйə щергə п̕əвк̕əтьнада һатнə дəстанине.

Гöһдарийа мəхсус һатийə данине сəр пешдачуйина һəвк̕арийа навбəра мəрзадайə навбəра һəрдö wəлатада. Ве һ̕əмтек̕ стеда к̕əфиле wəзир пашда вəгр̕йайə сəр лазмайа миасəркьрьна фьр̕ ине Р̕əwан-Спаһанə к̕əсə у дайə к̕ьвше, wəки хəвтандьна фьр̕ ине к̕əсə wе к̕омəке бьдə пешдачуйина əлəqəте һəрдö мьлəта. Е сəфирə пешданин кьрийə т̕əв хəлəqа иранийə ангор у комитеа сəйране к̕ома хəватейə т̕əвайи т̕əшкилкьн, к̕ижане п̕еч̕ане туристиейə йəкбуйи бещəркə- сəва ьж Авропайе wəргьртьна сəйранвана.

Аббас Бадахшан Зоһури ə̕ламкьрийə, wəки һəвалтийе иранийə авакьрьне мот̕ащьн т̕əвбуна wанə бəрнə̕ме авакьрьн у дасəкьнандьна п̕ара р̕ьйа “Р̕ ьйа Шьмал-щə̕нуб”-ə Сисиан-К̕ащаранда һəвə. В. К̕еробйан wəхта р̕астһатьне фəрзтийа т̕ьвдира сьвдəра “Хəлища фарьси–бə̕ра р̕əшə” орт̕əмьлəтиейə транспортийе бьнхəткьр у һазьри ə̕ламкьр- синоре һəqе хwəда к̕омəке бьдə

миасəркьрьна т̕ьвдире.

Дьhа зедә бьдьнә к҆ьвше
Back to top button